آمار عملکرد اصلاح شبکه توزيع آب به تفکيک شهر


نام شهر

سال ۱۳۸۷

سال ۱۳۸۸

سال ۱۳۸۹

سال ۱۳۹۰

سال ۱۳۹۱

سال ۱۳۹۲

سال ۱۳۹۳

 سال ۱۳۹۴

سال 1395

3 ماهه اول 96

آلونی

۳۵۰۰

۰

۰

۰

۱۰۰۰

۰

۳۰۰

۱۸۰۰

0

0

اردل

۱۸۰۰

۹۷۰

۳۰

۱۰۱۵

۰

۰

۱۳۱۵

۱۵۰۰

140

70

باباحیدر

۱۷۵۰

۲۳۰۰

۵۰۰

۱۰۰

۴۰

۰

۰

۱۹۰۰

0

0

بازفت

-

-

-

-

-

-

-

۴۲۰۰

0

0

بروجن

۵۸۰۰

۴۸۶۰

۳۹۰

۴۰

۹۰۰

۴۲۰

۵۲۰

۴۴۰۰

1220

0

بلداجی

۲۴۰۰

۲۰۰۰

۲۰۰

۰

۰

۱۰۵۰

۰

۳۷۰۰

0

0

بن

۲۳۰۰

۱۳۳۰

۰

۸۵۶

۰

۰

۰

۲۳۰۰

0

0

پردنجان

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

جونقان

۲۶۷۰

۱۵۰۰

۰

۱۵۰۰

۱۹۰۰

۰

۰

۱۳۰۰

28

0

چلگرد

۱۲۰۰

۰

۱۱۰۰

۲۰۰۰

۰

۰

۰

۲۴۰۰

0

0

چلیچه

-

-

-

-

-

-

۰

۱۳۰۰

0

0

دستنا

-

-

-

-

-

-

۰

۳۰۰۰

0

0

دشتک

-

-

-

-

-

-

۱۲۰۰

۱۴۲۰

0

0

سامان

۲۰۰۰

۲۱۵۰

۳۳۰

۲۰۰۰

۰

۱۰۰

۵۴۰

۲۰۰۰

0

0

سرخون

-

-

-

-

-

-

۶۰۰

۲۵۰

0

0

سردشت

-

-

-

-

-

-

-

۱۲۰۰۰

8800

0

سفیددشت

۱۰۰۰

۱۱۰۰

۰

۶۵

۰

۰

۰

۱۷۳۰

0

0

سودجان

۵۰۰۰

۱۵۰۰

۰

۰

۶۰۰

۰

۱۰۰

۰

0

0

سورشجان

۱۷۰۰

۱۹۵۰

۲۰۰۰

۳۰۰

۱۰۰

۰

۶۰

۹۵۰

1600

0

شلمزار

۹۰۰

۱۵۰۰

۰

۵۰۰

۰

۰

۲۵

۴۳۰۰

100

0

شهرکرد

۹۸۳۰

۳۰۵۰

۶۱۵۰

۴۱۴۵

۱۸۷۰

۸۰۰

۵۴۹۴

۸۲۵۰

4000

0

صمصامی

-

-

-

-

-

-

-

۳۷۰۰

0

0

طاقانک

۱۲۰۰

۳۵۰

۱۱۵۰

۴۵

۰

۰

۷۵

۶۵۰

0

0

فارسان

۲۲۰۰

۲۳۰۰

۲۶۲۵

۵۰

۰

۱۳۰۰

۴۰۰

۴۶۰۰

150

0

فرادنبه

۲۰۰۰

۱۵۰۰

۰

۰

۵۰۰

۵۲۵

۰

۸۰۰

2500

0

فرخشهر

۲۱۰۰

۸۲۵

۱۳۹۰

۷۵۰

۰

۰

۰

۳۰۹۰

450

0

کاج

-

-

-

-

-

-

۸۰۰

۹۰۰

0

0

کیان

۱۱۰۰

۲۳۰۰

۳۰۶۹

۰

۰

۰

۱۱۲

۹۰۰

0

22

گندمان

۱۷۰۰

۱۷۵۰

۰

۰

۷۰۰

۰

۰

۴۴۰۰

0

0

گهرو

۲۵۰۰

۱۰۰۰

۴۰۰

۰

۰

۰

۱۰۰

۳۰۰۰

0

0

گوجان

-

-

-

-

-

-

۰

۲۵۰۰

0

0

لردگان

 ۷۷۰۰

 ۱۰۰

 ۹۵۰

 ۰

 ۱۵۰۰

 ۲۳۰۰

 ۷۰

۶۱۰۰

0

0

 مال‌خلیفه

 ۲۰۰۰

 ۰

 ۱۰۰

 ۰

 ۱۰۰۰

 ۰

 ۴۰۰

۱۳۰۰

0

0

 منج

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 ۸۰۰

۲۸۰۰

0

0

 ناغان

 ۲۳۰۰

 ۱۰۰۰

 ۰

 ۰

 ۰

 ۱۵۰

 ۷۰۰

۱۴۰۰

0

0

 نافچ

 ۲۴۰۰

 ۱۶۵۰

 ۸۵۰

 ۶۰

 ۹۵۰

۱۰۰

 ۰

۱۱۰۰

0

0

 هارونی

-

-

-

-

-

-

-

۰

1500

0

 هفشجان

 ۴۷۰۰

 ۲۰۵۰

 ۱۷۷۰

 ۰

 ۰

 ۲۱۰

 ۵۰

۱۲۰۰

2960

0

 وردنجان

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 ۰

۱۷۰۰

1800

0

 جمع

 ۷۳۷۵۰

 ۳۹۰۴۰

 ۲۳۰۰۴

 ۱۳۴۳۰

 ۱۱۰۶۰

 ۶۹۵۵

 ۱۳۶۶۱

۹۸۸۴۰

25248

92