آمار عملکرد توسعه شبکه توزيع آب به تفکيک شهر


نام شهر

سال 1394

سال 1395

3 ماهه اول 96

آلونی

11.0

11.0

0

اردل

40.9

41.2

125

باباحیدر

23.3

23.6

150

بازفت

6.8

6.8

0

بروجن

196.0

196.0

0

بلداجی

36.4

40.5

100

بن

45.1

57.6

0

پردنجان

-

36.0

0

جونقان

47.9

47.9

120

چلگرد

6.3

10.0

0

چلیچه

17.0

23.2

0

دستنا

22.1

22.1

0

دشتک

18.6

18.6

0

سامان

44.2

55.2

0

سرخون

8.9

8.9

100

سردشت

12.1

12.1

0

سفیددشت

15.5

30.0

0

سودجان

19.2

20.7

0

سورشجان

38.0

42.0

400

شلمزار

25.9

32.0

0

شهرکرد

324.4

453.0

0

صمصامی

2.3

2.3

0

طاقانک

19.6

20.0

0

فارسان

129.7

131.6

0

فرادنبه

42.5

50.4

0

فرخشهر

97.4

112.4

0

کاج

10.3

10.3

0

کیان

33.0

36.4

0

گندمان

35.0

35.0

0

گهرو

27.1

30.0

0

گوجان

20.1

20.1

0

لردگان

62.4

78.8

0

مال‌خلیفه

9.7

9.7

0

منج

10.6

10.6

120

ناغان

15.4

20.7

0

نافچ

22.6

28.5

0

هارونی

19.6

19.6

0

هفشجان

83.5

85.1

0

وردنجان

21.0

21.0

0

جمع

1621

1911

1115