آمار فروش انشعابات فاضلاب استان به تفکيک شهر


نام شهر

سال ۱۳۸۷

سال ۱۳۸۸

سال ۱۳۸۹

سال ۱۳۹۰

سال ۱۳۹۱

 سال ۱۳۹۲

سال ۱۳۹۳

سال 1394

سال 1395

3 ماهه اول 96

بروجن

۱۰۶۶

۹۸۹

۱۲۱۸

۸۷۳

۱۶۰۸

۱۲۰۲

۲۰۵۰

 ۸۵۱

637

121

جونقان

۳۰۸

۲۶۷

۳۰۹

۲۵۱

۱۳۴

۱۱۴

۱۴۲

۱۵۶

131

28

سامان

۴۲۰

۳۰۵

۵۶۵

۳۵۰

۲۶۷

۲۴۶

۳۸۶

۳۰۰

173

38

شهرکرد

۲۶۹۲

۲۰۵۸

۳۰۷۴

۲۸۱۵

۵۰۶۶

۶۴۷۲

۴۲۸۹

۲۹۱۵

3022

538

فارسان

۵۷۷

۷۸۴

۶۷۹

۴۹۴

۴۴۱

۴۳۵

۵۸۰

۶۹۸

487

166

فرخشهر

۲۷۲

۲۶۶

۹۵۶

۸۲۶

۶۶۴

۸۴۶

۱۰۳۱

۸۲۰

500

51

کیان

۲۲۱

۱۳۶

۳۱۹

۲۷۵

۲۱۰

۲۰۲

۱۰۱

۹۲

115

24

هفشجان

-

-

-

-

-

۹۰

۶۴۰

۷۸۹

783

198

گوجان

-

-

-

-

-

-

-

-

5

2

لردگان

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

گندمان

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

بلداجی

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

جمع

 ۵۵۵۶

 ۴۸۰۵

 ۷۱۲۰

 ۵۸۸۴

 ۸۴۵۴

۹۶۰۷

۹۲۱۹

۶۶۲۱

5853

1166