آمار فروش انشعابات آب استان به تفکيک شهر


نام شهر

سال ۱۳۸۷

سال ۱۳۸۸

سال ۱۳۸۹

سال ۱۳۹۰

سال ۱۳۹۱

سال ۱۳۹۲

سال ۱۳۹۳

سال 1394

سال 1395

3 ماهه اول 96

آلونی

۲۱

۳۴

۶۱

۹۱

۱۰۴

۱۳۶

۱۱۰

۷۵

93

27

اردل

۱۰۸

۱۲۳

۱۸۵

۱۶۶

۲۳۱

 ۲۰۴

۱۲۵

۷۸

87

15

باباحیدر

۸۶

۱۲۱

۱۴۳

۱۴۸

۱۳۷

 ۱۶۱

۱۶۰

۱۱۱

212

45

بازفت

-

-

-

-

-

-

-

۱۰

17

5

بروجن

۸۷۵

۸۹۹

۱۲۱۲

۹۳۸

۱۶۴۰

 ۱۱۶۹

۱۶۹۹

۷۳۹

586

118

بلداجی

۱۳۹

۱۸۸

۳۱۹

۱۶۷

۱۶۴

 ۱۶۵

۱۷۵

۱۰۶

103

32

بن

۸۸

۱۵۸

۲۴۸

۲۰۲

۱۸۳

 ۱۴۴

۱۲۵

۱۴۶

90

25

پردنجان

-

-

-

-

-

-

-

-

15

6

جونقان

۱۱۱

۱۲۶

۲۳۹

۱۹۵

۱۲۸

 ۱۱۱

۹۵

۹۶

119

33

چلگرد

۲۲

۳۵

۷۸

۶۹

۵۳

 ۵۰

۴۹

۳۱

55

11

چلیچه

-

-

-

-

-

 -

۵۵

۲۹

36

9

دستنا

-

-

-

-

-

 -

۳۰

۲۰

22

3

دشتک

-

-

-

-

-

 -

۳۹

۲۶

50

15

سامان

۱۹۲

۱۷۱

۲۸۴

۲۹۶

۲۵۲

 ۲۲۴

۳۳۴

۲۸۹

195

23

سرخون

-

-

-

-

-

 -

۵

۴

4

 

سردشت

-

-

-

-

-

-

-

۵

209

17

سقیددشت

۸۴

۱۰۶

۱۰۳

۸۲

۷۴

 ۳۳

۶۸

۴۸

20

5

سودجان

۶۰

۴۶

۱۵۴

۹۹

۸۸

 ۷۱

۶۵

۱۰۴

141

19

سورشجان

۹۲

۱۹۳

۲۵۹

۲۳۳

۱۸۰

 ۲۶۶

۱۴۸

۱۳۲

159

53

شلمزار

۷۳

۱۰۳

۱۵۴

۱۳۳

۱۰۸

 ۱۱۴

۷۹

۹۶

131

12

شهرکرد

۲۸۶۹

۲۴۲۶

۳۵۱۴

۳۰۷۰

۴۸۴۷

 ۶۶۱۱

۴۵۳۶

۲۸۷۱

3076

597

صمصامی

-

-

-

-

-

-

-

۱

5

2

طاقانک

۵۷

۱۱۰

۱۴۰

۱۱۹

۹۴

 ۵۱

۶۲

۵۳

77

13

فارسان

۵۲۷

۴۷۹

۶۸۴

۵۶۹

۵۷۷

 ۷۰۷

۶۶۶

۸۳۱

498

107

فرادنبه

۱۵۴

۲۰۲

۲۶۶

۳۰۶

۲۴۶

 ۱۹۹

۱۸۹

۱۱۳

110

14

فرخشهر

۲۴۷

۲۷۲

۶۰۴

۴۸۴

۴۹۰

 ۴۶۲

۳۸۰

۲۳۶

279

43

کاج

-

-

-

-

-

-

۱۲

۳۷

34

7

کیان

۱۴۹

۱۳۶

۳۱۱

۲۶۵

۲۷۲

 ۱۸۹

۱۰۲

۹۲

133

72

گندمان

۸۵

۱۰۶

۱۴۲

۱۲۳

۸۹

 ۸۵

۹۶

۶۸

123

26

گهرو

۴۶

۹۴

۱۴۱

۷۵

۶۲

 ۹۴

۵۳

۷۷

56

12

گوجان

-

-

-

-

-

 -

۴۳

۶۳

66

11

 لردگان

 ۳۸۱

 ۴۵۱

 ۵۸۷

 ۳۳۴

 ۳۷۴

 ۷۱۱

 ۵۲۸

۵۳۹

449

112

 مال‌خلیفه

 ۷۳

 ۷۱

 ۱۱۱

 ۶۴

 ۶۹

 ۴۶

 ۱۰۱

۷۰

84

16

 منج

 -

 -

 -

 -

 -

 -

۳

۳

2

1

 ناغان

 ۶۱

 ۶۱

 ۹۴

 ۴۲

 ۳۸

 ۳۳

 ۳۲

۴۴

37

9

 نافچ

 ۴۳

 ۷۹

 ۷۵

 ۶۰

 ۳۵

 ۴۷

 ۴۷

۴۶

39

12

هارونی

-

-

-

-

-

-

-

۱۲

44

20

 هفشجان

 ۲۳۸

 ۲۵۷

 ۴۸۷

 ۴۳۸

 ۳۵۴

 ۲۴۸

 ۳۱۴

۲۱۶

228

82

وردنجان

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 ۲۰

۲۷

32

15

جمع

 ۶۸۸۱

 ۷۰۴۷

 ۱۰۵۹۵

 ۸۷۶۸

 ۱۰۸۸۹

 ۱۲۳۳۱

 ۱۰۵۳۹

۷۵۴۴

7716

1644