آمار تعداد انشعابات فاضلاب استان به تفکيک شهر


نام شهر

سال ۱۳۸۷

سال ۱۳۸۸

سال ۱۳۸۹

سال ۱۳۹۰

سال ۱۳۹۱

سال ۱۳۹۲

سال ۱۳۹۳

سال 1394

سال 1395

3 ماهه اول 96

بروجن

۱۵۵۴۲

۱۷۰۵۱

۱۸۲۱۴

۱۹۰۷۸

۲۱۰۰۷

۲۱۷۲۷

۲۳۰۳۳

 ۲۴۱۰۴

25361

25,483

جونقان

۲۶۳۴

۲۹۱۹

۳۲۰۴

۳۴۹۵

۳۶۰۲

۳۷۱۳

۳۸۲۴

۳۹۶۰

4158

4,191

سامان

۳۳۵۰

۳۸۰۸

۴۴۷۱

۴۷۰۵

۵۰۱۷

۵۲۵۶

۵۴۹۹

۵۵۷۲

6217

6,240

شهرکرد

۳۷۳۴۷

۳۹۴۳۱

۴۲۵۰۹

۴۵۲۳۰

۴۸۶۵۹

۵۱۶۷۷

۵۶۵۹۵

۶۰۷۳۲

64927

65,428

فارسان

۳۸۰۳

۴۶۲۱

۵۱۳۳

۵۷۳۶

۶۱۱۰

۶۶۸۹

۷۲۴۸

۷۷۳۷

8872

9,027

فرخشهر

۳۲۹۸

۳۴۶۱

۴۱۱۵

۵۴۶۸

۶۰۶۵

۶۶۵۲

۷۴۰۴

۸۸۹۲

9471

9,523

کیان

۲۹۳۸

۳۰۲۵

۳۱۲۸

۳۶۶۳

۳۷۸۹

۴۰۲۱

۴۱۳۴

۴۲۶۳

4338

4,414

هفشجان

-

-

-

-

-

-

۵۴۵

۱۲۲۸

1830

1,959

 جمع

 ۶۸۹۱۲

 ۷۴۳۱۶

 ۸۰۷۷۴

 ۸۷۳۷۵

 ۹۴۲۴۹

 ۹۹۷۳۵

۱۰۸۲۸۲

۱۱۶۴۸۸

125174

126,265