آمار تعداد انشعابات آب استان به تفکيک شهر


نام شهر

سال ۱۳۸۷

سال ۱۳۸۸

سال ۱۳۸۹

سال ۱۳۹۰

سال ۱۳۹۱

سال ۱۳۹۲

سال ۱۳۹۳

سال 1394

سال 1395

3 ماهه اول 96

آلونی

۷۷۰

۸۱۳

۹۰۹

۱۰۱۵

۱۱۱۶

۱۵۷۹

۱۶۱۹

۱۷۲۵

1910

1,937

اردل

۲۲۲۷

۲۳۴۹

۲۵۳۲

۲۶۸۵

۲۸۹۱

۳۰۴۷

۳۱۶۰

۳۳۲۳

3320

3,335

باباحیدر

۲۱۸۷

۲۳۱۵

۲۴۱۵

۲۵۷۹

۲۷۲۳

۲۸۵۱

۲۹۸۲

۳۲۲۳

3266

3,311

بازفت

-

-

-

-

-

-

-

۲۶۹

286

291

بروجن

۱۷۸۵۸

۱۸۹۶۸

۲۰۱۹۷

۲۰۹۶۴

۲۲۷۵۷

۲۳۴۵۷

۲۴۷۷۶

۲۹۳۰۳

26582

26,700

بلداجی

۳۲۳۰

۳۴۰۷

۳۷۵۷

۳۹۴۸

۴۱۱۰

۴۲۴۶

۴۴۲۵

۴۶۳۵

4632

4,664

بن

۳۵۶۸

۳۷۴۸

۴۰۰۴

۴۱۵۴

۴۳۱۸

۴۴۶۰

۴۵۸۱

۴۸۷۵

4831

4,856

پردنجان

-

-

-

-

-

-

-

-

1921

1,927

جونقان

۳۴۱۲

۳۵۳۹

۳۷۸۷

۳۹۸۱

۴۰۷۴

۴۱۸۲

۴۲۴۸

۴۳۹۵

4476

4,509

چلگرد

۶۹۳

۷۲۱

۸۰۹

۸۹۶

۹۶۵

۱۰۱۱

۱۰۵۷

۱۱۲۳

1150

1,161

چلیچه

-

-

-

-

-

۱۴۵۲

۱۴۹۳

۱۶۰۶

1569

1,578

دستنا

-

-

-

-

-

۱۸۸۲

۱۸۹۵

۱۹۲۵

1943

1,946

دشتک

-

-

-

-

-

۱۲۳۴

۱۲۵۹

۱۳۱۸

1324

1,339

سامان

۴۷۱۷

۴۸۸۸

۵۱۹۴

۵۴۵۲

۵۷۳۷

۵۸۹۳

۶۰۹۴

۶۵۶۷

6656

6,679

سرخون

-

-

-

-

-

۵۶۳

۵۶۳

۵۶۸

568

568

سردشت

-

-

-

-

-

-

-

۳۸۵

574

591

سفیددشت

۱۵۴۵

۱۶۶۳

۱۷۶۶

۱۸۴۸

۱۹۱۹

۱۹۴۹

۲۰۰۹

۲۱۰۳

2077

2,082

سودجان

۱۲۸۸

۱۳۳۳

۱۴۶۶

۱۵۸۸

۱۶۷۵

۱۷۳۶

۱۷۸۵

۱۸۷۷

1936

1,955

سورشجان

۲۸۷۰

۳۰۴۱

۳۳۱۵

۳۵۴۵

۳۷۴۸

۳۹۲۱

۴۰۷۶

۴۳۲۹

4358

4,411

شلمزار

۱۹۱۵

۲۰۱۰

۲۱۴۳

۲۲۹۴

۲۳۹۷

۲۴۸۱

۲۵۴۳

۲۶۸۳

2751

2,763

شهرکرد

۴۴۹۴۴

۴۷۴۶۹

۵۰۹۱۶

۵۴۱۱۳

۵۷۷۱۷

۶۲۸۹۴

۶۷۱۲۳

۷۳۸۶۵

73552

74,149

صمصامی

-

-

-

-

-

-

-

۱۴۴

149

151

طاقانک

۱۸۳۱

۱۹۴۱

۲۰۸۰

۲۱۸۹

۲۲۸۸

۲۳۴۶

۲۴۰۲

۲۵۰۹

2525

2,538

فارسان

۹۳۴۱

۹۸۷۸

۱۰۵۷۴

۱۱۰۷۵

۱۱۵۶۰

۱۲۰۴۵

۱۲۷۵۴

۱۳۷۵۹

12332

12,439

فرادنبه

۳۴۵۰

۳۶۵۳

۳۸۹۵

۴۲۲۷

۴۴۷۳

۴۶۳۸

۴۸۶۱

۵۰۷۸

5076

5,090

فرخشهر

۸۴۴۴

۸۶۷۰

۹۲۵۴

۹۷۳۳

۱۰۱۹۵

۱۰۵۵۶

۱۰۹۸۸

۱۱۵۳۴

11529

11,572

کاج

-

-

-

-

-

۹۰۶

۹۳۷

۱۰۱۶

980

987

کیان

۳۱۲۶

۳۲۴۶

۳۴۵۶

۳۸۲۳

۴۰۲۶

۴۲۴۳

۴۳۸۵

۴۵۸۵

4592

4,664

گندمان

۱۶۹۱

۱۸۱۸

۱۹۶۰

۲۰۸۲

۲۱۷۱

۲۲۵۷

۲۳۳۹

۲۴۶۸

2522

2,548

گهرو

۱۸۳۱

۱۹۲۰

۲۰۶۷

۲۱۳۸

۲۲۱۱

۲۲۵۷

۲۳۲۸

۲۴۹۲

2443

2,455

گوجان

-

-

-

-

-

۱۷۶۰

۱۸۲۱

۱۹۳۵

1955

1,966

لردگان

۵۶۵۵

۶۱۰۷

۶۶۹۶

۷۰۰۹

۷۲۴۸

۷۶۳۹

۸۲۴۲

۹۲۹۱

11770

11,882

مال‌خلیفه

۶۵۷

۷۳۴

۸۴۶

۹۱۱

۹۸۰

۱۴۰۵

۱۴۸۶

۱۶۰۶

1606

1,622

منج

-

-

-

-

-

۵۵۳

۵۵۵

۵۶۵

366

367

ناغان

۱۶۱۸

۱۶۷۶

۱۷۷۲

۱۸۰۶

۱۸۶۵

۱۸۹۳

۱۹۱۰

۱۹۹۹

1978

1,987

نافچ

۱۱۹۸

۱۲۶۵

۱۳۳۹

۱۳۹۸

۱۴۲۴

۱۴۳۴

۱۴۷۳

۱۵۸۹

1565

1,577

هارونی

-

-

-

-

-

-

-

۱۰۶۵

1102

1,122

هفشجان

۵۵۴۵

۵۷۶۹

۶۲۶۲

۶۶۹۸

۷۰۱۰

۷۲۷۳

۷۵۴۱

۸۰۰۰

7985

8,067

وردنجان

-

-

-

-

-

۱۵۹۵

۱۶۱۷

۱۶۷۸

1665

1,680

جمع

۱۳۵۶۱۱

۱۴۲۹۴۱

۱۵۳۴۱۱

۱۶۲۱۵۱

۱۷۱۵۹۸

۱۹۱۶۳۸

۲۰۱۳۲۷

۲۲۱۴۱۰

221822

223,466