آمار عملکرد تعويض کنتورها به تفکيک شهر - دستگاه


نام شهر

سال ۱۳۸۷

سال ۱۳۸۸

سال ۱۳۸۹

سال ۱۳۹۰

سال ۱۳۹۱

سال ۱۳۹۲

سال ۱۳۹۳

 سال ۱۳۹۴

سال 1395

3 ماهه اول 96

آلونی

۱۷۵

۱۵۶

۱۴۶

۵۰

۷۶

۲

۲۶

۳۱

178

27

اردل

۱۶۶

۸۰

۸۹

۸۵

۱۵۰

۴۴

۴۹

۸۷

100

9

باباحیدر

۳۱۹

۲۴۴

۲۶۰

۱۶۲

۲۴۸

۵۴

۷۹

۹۱

187

15

بازفت

-

-

-

-

-

-

-

۱۳

21

0

بروجن

۱۰۵۸

۲۰۷

۵۹۹

۶۲۵

۹۲۸

۳۹۵

۵۳۴

۲۰۰۸

755

69

بلداجی

۴۷۶

۹۶

۲۰۰

۱۵۲

۱۱۶

۷۱

۱۳۵

۱۵۲

73

7

بن

۳۳۱

۲۱۶

۹۳

۸۵

۹۹

۲۷

۴۹

۴۲

130

13

پردنجان

-

-

-

-

-

-

-

-

319

160

جونقان

۳۷۴

۲۶۶

۲۳۶

۲۹۸

۲۸۷

۴۸

۴۵

۲۱۹

129

10

چلگرد

۹۲

۷۶

۷۸

۵۹

۶۹

۲۳

۸

۱۲

17

0

چلیچه

-

-

-

-

-

-

۸۴

۸۲

103

17

دستنا

-

-

-

-

-

-

۱۹

۱۵۰

76

13

دشتک

-

-

-

-

-

-

۷۷

۵۵

88

5

سامان

۱۹۵

۲۲۶

۱۳۲

۹۴

۱۹۰

۸۳

۷۴

۲۱۰

190

8

سرخون

-

-

-

-

-

-

۱۶

۵

1

0

سردشت

-

-

-

-

-

-

-

۰

0

0

سفیددشت

۱۹۴

۵۱

۵۴

۶۶

۸۹

۱۵

۳۲

۶۸

57

13

سودجان

۱۴۲

۱۰۳

۶۲

۸۸

۹۲

۲۳

۱۷

۵۲

82

0

سورشجان

۴۳۶

۱۴۶

۲۶۰

۷۰

۳۱۶

۴۵

۴۵

۱۳۴

140

31

شلمزار

۱۹۴

۴۰۱

۲۵۲

۱۶۴

۲۰۳

۵۹

۳۰

۱۶۷

134

26

شهرکرد

۱۹۸۰

۱۷۱۲

۲۱۶۳

۱۱۴۹

۱۱۰۴

۳۹۵

۱۳۷۳

۱۵۶۲

1017

191

صمصامی

-

-

-

-

-

-

-

۸

3

0

طاقانک

۷۰

۸۴

۹۶

۸۵

۹۰

۴۷

۵۸

۱۰۷

30

14

فارسان

۵۶۷

۳۷۲

۴۴۷

۱۸۲

۷۳۶

۲۳۵

۱۳۷

۴۴۵

671

87

فرادنبه

۳۲۶

۷۹

۳۸

۴۳

۸۳

۷

۳۷

۱۰۳

134

23

فرخشهر

۷۲۷

۵۵۷

۴۵۸

۷۵۷

۴۶۹

۱۳۹

۲۴۸

۴۱۴

243

46

کاج

-

-

-

-

-

-

۱۰۸

۴۳

169

4

کیان

۱۳۵

۲۹۹

۱۴۴

۱۷۳

۶۳

۶۶

۱۲۰

۱۴۶

162

18

گندمان

۱۶۹

۶۹

۴۶

۲۸

۹۰

۴۱

۴۲

۱۲۹

69

4

گهرو

۳۵۸

۱۳۱

۵۶

۸۸

۱۸۵

۲۱

۷۳

۱۲۵

52

16

گوجان

-

-

-

-

-

-

۸

۱۷۵

40

11

 لردگان

 ۵۱۲

 ۴۶۸

 ۲۸۸

 ۱۴۲

 ۴۸۰

 ۱۷۲

۱۹۵

۷۷۳

1722

407

مال‌خلیفه

 ۲۱۹

 ۷۱

 ۵۵

 ۶۲

 ۳۷

 ۲۰

۲۰

۱۱۰

88

8

 منج

 -

 -

 -

 -

 -

 -

۱۱

۹۴

39

19

 ناغان

 ۱۲۹

 ۱۷۶

 ۱۷۷

 ۱۲۵

 ۱۱۲

 ۲۸

۳۳

۲۲۳

130

12

 نافچ

 ۱۵۵

 ۵۶

 ۶۴

 ۶۹

 ۱۰۸

 ۱۱

۱۶

۴۱

37

1

هارونی

-

-

-

-

-

-

-

۲۹

58

8

 هفشجان

 ۳۲۵

 ۱۱۸

 ۱۵۹

 ۳۱۱

 ۲۲۴

 ۱۴۰

۱۵۷

۴۱۰

267

14

 وردنجان

 -

 -

 -

 -

 -

 -

۲۳

۲۸

97

4

 جمع

 ۹۸۲۴

 ۶۴۶۰

 ۶۶۵۲

 ۵۲۱۲

 ۶۶۴۴

 ۲۲۱۱

۳۹۷۸

۸۵۴۳

7808

1310