آمار تعميرات بخش آب به تفکيک شهر - مورد


نام شهر

سال ۱۳۸۷

سال ۱۳۸۸

سال ۱۳۸۹

سال ۱۳۹۰

سال ۱۳۹۱

سال ۱۳۹۲

سال ۱۳۹۳

سال ۱۳۹۴

سال 1395

3 ماهه اول 96

آلونی

۶۸

۷۲

۹۰

۹۸

۶۰

۱۸۱

۲۱۱

۳۲۲

175

75

اردل

۳۲۲

۳۲۴

۳۷۲

۳۸۰

۳۴۵

۶۴۷

۴۹۹

۲۴۰

176

47

باباحیدر

۳۵۳

۳۳۶

۲۹۰

۳۵۸

۲۶۵

۳۰۳

۳۵۵

۴۱۱

137

59

بازفت

-

-

-

-

-

-

-

۵۴

52

28

بروجن

۱۶۷۶

۱۰۳۷

۱۱۱۷

۱۴۴۳

۲۱۳۴

۲۲۴۴

۲۱۳۸

۲۵۲۲

505

455

بلداجی

۳۹۷

۲۲۵

۳۴۳

۱۹۸

۳۲۰

۴۵۴

۴۸۳

۴۴۸

55

67

بن

۴۴۷

۴۵۶

۳۵۱

۲۶۴

۲۴۱

۲۱۲

۲۸۲

۱۶۳

25

18

پردنجان

-

-

-

-

-

-

-

-

29

46

جونقان

۶۱۶

۲۹۷

۲۴۵

۱۹۴

۳۳۰

۵۲۳

۵۶۲

۵۶۰

136

82

چلگرد

۱۵۵

۱۸۷

۱۸۴

۳۰۴

۵۹۷

۱۳۳

۳۲۰

۲۱۱

59

31

چلیچه

-

-

-

-

-

-

۱۳۰

۶۹

35

53

دستنا

-

-

-

-

-

-

۱۵۲

۱۵۳

39

25

دشتک

-

-

-

-

-

-

۲۰۷

۱۴۶

23

30

سامان

۵۵۵

۵۰۱

۴۶۱

۷۲۱

۱۰۴۲

۴۴۸

۳۷۵

۵۶۶

138

79

سرخون

-

-

-

-

-

-

۴۰۶

۳۲۰

148

67

سردشت

-

-

-

-

-

-

-

۴۱

138

36

سفیددشت

۱۲۹

۱۱۶

۱۱۸

۱۱۷

۱۱۷

۹۱

۱۳۴

۱۵۱

19

37

سودجان

۱۳۱

۱۰۰

۵۸

۱۴۱

۲۵

۴۸

۳۱

۱۸۴

23

40

سورشجان

۴۱۲

۳۰۵

۳۰۱

۲۹۶

۱۶۰

۲۰۳

۱۹۳

۲۱۶

52

82

شلمزار

۳۰۹

۴۱۹

۵۲۵

۵۰۱

۲۴۹

۲۱۶

۲۰۱

۱۸۶

48

19

شهرکرد

۴۵۰۹

۴۵۵۱

۵۰۰۹

۴۳۱۰

۴۳۱۳

۵۲۰۹

۵۷۴۷

۵۷۸۳

1023

1366

صمصامی

-

-

-

-

-

-

-

۴۹

28

13

طاقانک

۱۳۸

۱۰۵

۹۰

۹۶

۱۳۰

۸۷

۱۰۷

۱۷۵

38

50

فارسان

۱۶۲۲

۷۸۰

۱۶۲۱

۱۰۸۷

۱۰۷۶

۱۶۵۹

۱۰۰۴

۱۳۷۸

461

228

فرادنبه

۲۲۹

۳۱۱

۳۸۲

۳۴۴

۲۲۹

۱۸۹

۳۶۱

۴۳۳

43

28

فرخشهر

۴۵۸

۴۶۳

۵۵۹

۳۶۸

۱۰۵۷

۹۰۰

۹۲۴

۱۱۷۷

189

222

کاج

-

-

-

-

-

-

۲۶۹

۲۱۶

52

69

کیان

۲۶۸

۱۹۵

۱۹۰

۲۶۳

۱۵۲

۱۷۴

۳۶۴

۲۶۴

53

27

گندمان

۱۲۳

۴۸

۷۴

۹۰

۱۱۴

۲۰۸

۱۶۵

۱۶۹

36

26

گهرو

۲۴۰

۲۹۰

۱۸۶

۱۴۴

۱۶۲

۱۹۹

۲۸۵

۱۸۱

44

42

گوجان

-

-

-

-

-

-

۳۰۴

۱۱۶

64

32

لردگان

۹۴۲

۹۶۲

۸۵۵

۸۷۶

۸۴۶

۷۳۲

۸۲۹

۱۰۴۱

171

76

مال‌خلیفه

۱۰۶

۱۰۰

۹۶

۱۳۳

۱۴۲

۱۸۷

۱۸۶

۱۴۲

55

37

منج

-

-

-

-

-

-

۱۷۴

۲۲۷

112

45

ناغان

۲۰۴

۱۶۹

۲۵۵

۲۶۰

۲۹۸

۲۶۵

۳۷۸

۳۳۴

36

15

نافچ

۷۵

۲۲۹

۲۲۸

۲۱۳

۱۸۲

۱۵۹

۲۱۴

۱۹۴

36

29

هارونی

-

-

-

-

-

-

-

۵۳

51

44

هفشجان

۵۱۰

۱۷۱

۲۴۵

۲۱۶

۳۴۶

۶۱۳

۶۹۷

۶۶۰

116

178

وردنجان

-

-

-

-

-

-

۶۳

۱۱۱

25

19

جمع

۱۴۹۹۴

۱۲۷۴۹

۱۴۲۴۵

۱۳۴۲۰

۱۴۹۳۲

۱۶۲۸۴

۱۸۷۵۰

۱۹۶۶۶

4645

3922