آمار عملکرد نصب انشعاب فاضلاب شهرها


نام شهر

سال ۱۳۸۷

سال ۱۳۸۸

سال ۱۳۸۹

سال ۱۳۹۰

سال ۱۳۹۱

سال ۱۳۹۲

سال ۱۳۹۳

سال ۱۳۹۴

سال 1395

3 ماهه اول 96

بروجن

۱۱۴۷

۸۹۲

۱۰۹۱

۸۶۲

۱۵۷۰

۶۸۷

۱۳۰۶

۸۷۰

924

122

جونقان

۴۰۰

۲۸۳

۲۹۷

۲۶۸

۱۳۱

۱۳۴

۱۱۱

۱۲۴

157

33

سامان

۴۴۳

۳۷۸

۶۴۲

۳۰۲

۲۲۲

۱۵۱

۲۴۳

۲۳۴

302

23

شهرکرد

۲۸۸۲

۲۱۸۹

۲۹۹۵

۲۸۰۷

۳۰۳۱

۲۴۵۲

۴۹۱۸

۳۳۰۰

5441

501

فارسان

۶۵۷

۸۱۴

۶۲۹

۶۹۸

۲۱۹

۹۸

۵۵۹

۴۷۲

957

155

فرخشهر

۳۸۵

۲۰۹

۸۰۶

۱۰۸۱

۶۰۳

۳۴۹

۷۵۲

۱۰۹۶

471

52

کیان

۲۲۴

۱۳۴

۳۰۲

۲۷۶

۲۵۷

۱۲۳

۱۱۳

۹۴

79

76

هفشجان

-

-

-

-

-

۱۲

۵۳۱

۵۶۳

688

129

گوجان

-

-

-

-

-

-

-

-

15

2

لردگان

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

گندمان

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

بلداجی

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

جمع

۶۱۳۸

۴۸۹۹

۶۷۶۲

۶۲۹۴

۶۰۳۷

۴۰۰۶

۸۵۳۳

۶۷۵۳

9034

1093