آمار عملکرد نصب انشعاب آب شهرها


نام شهر

سال ۱۳۸۷

سال ۱۳۸۸

سال ۱۳۸۹

سال ۱۳۹۰

 سال ۱۳۹۱

سال ۱۳۹۲

سال ۱۳۹۳

 سال ۱۳۹۴

سال 1395

سه ماهه اول 96

آلونی

۲۱

۳۲

۶۱

۹۱

 ۹۸

۶۱

۴۰

 ۷۱

217

27

اردل

۱۱۱

۱۲۳

۱۸۵

۱۵۱

 ۲۱۲

۹۰

۱۱۳

۸۷

69

15

باباحیدر

۹۴

۱۳۴

۱۲۲

۱۲۵

 ۱۱۵

۱۵۲

۱۳۱

۱۳۹

142

45

 بازفت

-

-

-

-

-

-

-

۱۰

17

5

بروجن

۹۳۰

۸۵۲

۱۲۳۲

۹۸۶

 ۱۶۳۰

۷۳۲

۱۲۲۰

۹۲۲

886

118

بلداجی

۱۳۰

۱۵۰

۲۸۶

۲۰۰

 ۱۶۲

۱۴۹

۱۷۹

۱۱۲

96

32

بن

۸۱

۱۳۵

۲۱۱

۱۹۰

 ۱۶۹

۱۱۷

۱۲۱

۱۴۰

112

25

پردنجان

-

-

-

-

-

-

-

-

9

6

جونقان

۱۱۱

۱۲۶

۲۳۸

۱۸۹

 ۱۱۷

۹۱

۶۶

۸۷

139

33

چلگرد

۲۱

۲۹

۷۸

۶۹

 ۵۲

۵۰

۴۶

۳۱

56

11

چلیچه

-

-

-

-

 -

-

۴۱

۳۹

33

9

دستنا

-

-

-

-

 -

-

۱۳

۱۴

33

3

دشتک

-

-

-

-

 -

-

۲۵

۳۴

31

15

سامان

۱۸۶

۱۹۶

۲۸۹

۲۶۷

 ۲۳۴

۱۵۲

۲۰۱

۲۳۶

323

23

سرخون

-

-

-

-

 -

-

۰

۵

0

 

سردشت

-

-

-

-

-

-

-

۰

174

17

سفیددشت

۴۵

۱۳۰

۹۳

۱۰۱

 ۶۵

۳۷

۶۰

۴۸

20

5

سودجان

۵۵

۴۶

۱۵۴

۸۸

 ۹۳

۷۰

۴۹

۶۲

86

19

سورشجان

۸۸

۱۸۳

۲۸۴

۲۴۸

 ۱۷۹

۱۹۱

۱۵۵

۱۳۰

151

53

شلمزار

۷۸

۱۰۳

۱۵۴

۱۳۳

 ۹۳

۷۶

۶۲

۷۶

105

12

شهرکرد

۳۲۱۵

۲۴۳۴

۳۴۶۷

۳۲۵۹

 ۳۵۰۹

۳۶۹۸

۴۲۲۹

۳۵۸۲

4609

597

 صمصامی

-

-

-

-

-

-

-

۱

5

2

طاقانک

۵۷

۱۱۰

۱۴۰

۱۱۹

 ۹۴

۵۱

۵۶

۵۲

70

13

فارسان

۴۱۶

۴۵۸

۶۳۴

۵۹۷

 ۵۰۱

۳۷۰

۷۰۹

۶۲۷

709

107

فرادنبه

۱۱۳

۱۲۵

۲۷۵

۳۰۸

 ۲۶۷

۱۷۷

۲۲۳

۱۰۸

112

14

فرخشهر

۲۵۴

۲۴۶

۵۶۸

۴۶۵

 ۴۸۸

۳۳۳

۴۳۲

۲۶۶

275

43

کاج

-

-

-

-

-

-

۳۱

۴۲

26

7

کیان

۱۴۹

۱۳۴

۲۹۱

۲۹۳

 ۲۵۳

۱۲۱

۱۲۱

۹۶

91

72

گندمان

۷۱

۱۲۰

۱۱۴

۱۴۸

 ۸۳

۸۴

۸۲

۷۳

109

26

گهرو

۳۶

۱۰۱

۱۵۳

۷۵

 ۶۲

۴۶

۷۱

۷۷

35

12

گوجان

-

-

-

-

 -

-

۶۱

۶۳

64

11

لردگان

 ۳۶۴

 ۴۵۱

 ۵۸۷

 ۳۰۹

 ۲۴۳

 ۳۹۲

 ۶۰۳

۶۵۳

425

112

 مال‌خلیفه

 ۷۳

 ۵۷

 ۱۰۳

 ۶۴

 ۶۹

 ۳۶

۸۱

۶۳

56

16

 منج

 -

 -

 -

 -

 -

 -

۲

۴

2

1

 ناغان

 ۸۳

 ۷۰

 ۹۳

 ۴۶

 ۳۵

 ۲۹

 ۱۷

۴۶

25

9

نافچ

 ۳۵

 ۸۰

 ۷۴

 ۶۵

 ۳۵

 ۳۶

 ۳۹

۵۴

37

12

هارونی

-

-

-

-

-

-

-

۸

30

20

هفشجان

 ۲۲۴

 ۲۴۵

 ۴۹۷

 ۴۴۷

 ۳۱۶

 ۲۵۵

 ۲۶۸

۲۱۶

196

82

 وردنجان

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 ۲۲

۳۱

26

15

 جمع

 ۷۰۴۱

 ۶۸۷۰

 ۱۰۳۸۳

 ۹۰۳۳

 ۹۱۷۴

 ۷۵۹۶

 ۹۵۶۹

۸۳۰۵

9601

1644