آمار آب توزيعي به تفکيک شهر - متر مکعب


نام شهر

سال ۱۳۸۷

سال ۱۳۸۸

سال ۱۳۸۹

سال ۱۳۹۰

سال ۱۳۹۱

سال ۱۳۹۲

سال ۱۳۹۳

سال ۱۳۹۴

سال 1395

سه ماهه اول 96

آلونی

۱۹۰۳۹۲

۱۹۳۹۱۶

۱۹۷۴۸۴

۲۰۶۰۷۳

۳۱۳۲۵۸

۴۲۹۷۱۵

۳۷۳۹۴۲

 ۴۳۶۳۲۲

402793

109,496

اردل

۶۰۲۲۹۳

۵۹۹۶۴۵

۶۰۲۴۸۵

۶۱۹۱۲۹

۶۴۹۶۱۰

۶۷۳۹۰۵

۶۳۹۳۱۱

۱۲۱۲۵۷۵

886776

149,991

باباحیدر

۵۵۹۲۶۲

۵۴۶۳۴۲

۵۷۱۸۲۳

۵۰۰۳۵۱

۵۳۶۹۰۱

۵۴۶۲۵۷

۵۲۱۳۱۲

۵۴۲۶۶۱

622152

118,989

بازفت

-

-

-

-

-

-

-

۳۳۹۹۸۶

26669

4,886

بروجن

۳۹۱۱۲۵۹

۳۸۸۸۷۶۵

۳۷۵۴۳۱۳

۴۰۶۹۹۱۹

۴۰۲۲۴۷۰

۳۸۹۴۸۳۵

۴۰۶۱۴۰۱

 ۴۱۴۲۸۴۰

3897625

820,194

بلداجی

۷۸۱۹۲۹

۷۹۹۹۱۳

۸۷۲۳۰۲

۷۳۲۰۵۷

۷۴۱۶۳۹

۷۶۱۳۶۱

۸۰۵۸۷۶

۷۸۶۵۰۲

797315

152,816

بن

۶۵۳۹۹۶

۶۸۹۶۶۰

۷۱۲۰۵۷

۶۴۹۸۷۹

۷۱۸۷۵۳

۶۷۶۹۷۲

۶۷۳۸۹۰

۶۳۴۳۱۰

691347

154,361

پردنجان

-

-

-

-

-

-

-

-

391074

98,210

جونقان

۹۳۰۳۸۶

۸۳۹۸۹۸

۸۴۰۷۷۱

۷۸۷۵۵۵

۸۴۲۳۹۴

۸۶۳۵۴۱

۸۱۷۶۰۶

۸۶۶۵۲۸

867463

206,861

چلگرد

۲۹۳۹۳۶

۲۲۹۶۱۰

۲۶۲۶۵۱

۲۲۹۹۰۳

۲۵۵۲۲۰

۲۷۵۳۱۷

۲۷۰۶۴۲

۴۹۲۱۲۷

140000

35,160

چلیچه

-

-

-

-

-

-

۳۰۹۹۹۲

۲۷۳۲۱۹

369137

67,283

دستنا

-

-

-

-

-

-

۳۱۰۸۸۷

۲۸۶۷۶۸

359143

74,679

دشتک

-

-

-

-

-

-

۲۵۱۳۲۳

۲۰۱۵۰۴

183211

48,254

سامان

۱۲۰۳۲۳۳

۱۰۶۷۳۱۹

۱۰۶۶۲۹۴۷

۹۹۷۴۳۲

۱۱۱۱۹۴۸

۱۱۵۴۲۵۸

۱۰۱۵۹۲۳

۱۱۲۲۳۶۴

1134461

254,571

سرخون

-

-

-

-

-

-

۸۶۷۳۷

۸۹۷۷۸

192265

16,397

 سردشت

-

-

-

-

-

-

-

۰

75000

0

سفیددشت

۳۱۱۸۱۷

۳۱۲۲۷۰

۳۲۳۵۴۳

۳۱۰۱۵۰

۳۰۳۸۴۹

۲۷۵۶۲۵

۳۰۱۵۷۸

 ۲۹۸۸۵۰

248709

60,063

سودجان

۳۶۷۷۲۵

۳۸۶۱۷۷

۳۸۶۸۸۴

۳۳۱۵۳۱

۳۷۲۰۴۶

۳۸۴۱۱۲

۳۶۵۱۸۴

۳۹۰۸۵۴

353393

67,782

سورشجان

۶۹۸۶۲۵

۶۴۹۸۹۲

۶۳۱۲۱۳

۵۹۵۸۴۳

۶۰۹۷۸۲

۶۳۶۷۸۱

۶۵۲۴۳۸

۶۵۵۴۴۰

513346

140,214

شلمزار

۴۸۵۴۹۶

۵۲۲۳۰۷

۵۰۴۰۸۰

۴۵۷۸۰۰

۴۸۲۵۶۶

۴۴۸۷۲۲

۴۸۴۴۲۲

۴۳۹۳۹۶

438666

114,539

شهرکرد

۹۸۵۶۲۲۹

۱۱۲۲۶۷۵۲

۱۱۳۵۴۰۶۰

۱۰۴۶۷۹۵۹

۱۱۳۴۸۶۹۳

۱۱۳۰۹۳۰۲

۹۶۰۴۰۹۹

۱۱۹۱۰۶۴۱

12475700

2,625,758

صمصامی

-

-

-

-

-

-

-

۱۵۱۶۷

11120

2,676

طاقانک

۴۰۳۹۲۱

۴۱۸۴۷۵

۴۱۸۷۳۱

۳۸۷۴۵۷

۳۸۸۵۵۰

۴۱۵۲۹۵

۴۲۲۶۸۳

 ۴۳۴۲۶۵

366346

103,449

فارسان

۲۶۰۵۰۸۶

۲۶۷۸۱۶۹

۲۵۵۴۸۱۴

۲۴۲۹۲۹۲

۲۸۷۲۸۵۶

۲۹۷۳۰۴۳

۲۷۵۰۳۴۶

۲۸۴۰۶۸۳

2785530

558,146

فرادنبه

۷۳۶۴۱۶

۶۹۷۱۶۶

۷۳۶۲۳۹

۷۰۳۷۵۰

۷۲۵۳۹۲

۷۶۴۵۳۰

۶۸۶۳۸۱

۷۶۳۰۵۲

707683

139,013

فرخشهر

۲۰۴۱۰۵۹

۱۸۶۷۳۵۳

۲۰۵۸۸۸۰

۱۸۰۹۳۵۸

۲۰۶۲۳۳۳

۱۷۲۵۸۰۰

۱۸۷۱۹۲۵

۱۸۷۱۵۹۹

1930865

469,865

کاج

-

-

-

-

-

-

۲۰۰۰۲۴

۱۹۵۱۰۳

188095

46,965

کیان

۶۶۸۰۴۷

۶۸۲۷۱۸

۷۰۰۶۶۲

۶۳۴۹۸۱

۶۷۸۶۸۵

۷۱۳۶۷۹

۶۲۹۲۵۴

۷۱۸۹۰۶

701498

160,850

گندمان

۳۷۳۲۴۴

۳۳۱۰۲۷

۳۶۳۹۳۴

۳۴۱۹۹۷

۳۶۳۴۹۲

۳۶۱۰۸۵

۳۷۵۵۰۶

۴۲۷۹۳۹

349334

75,665

گهرو

۴۱۹۸۴۹

۴۲۴۳۶۹

۴۱۹۹۲۱

۳۸۱۶۳۳

۴۱۳۰۹۰

۳۹۳۴۷۲

۴۰۶۰۱۴

۴۲۵۰۲۸

542076

74,043

گوجان

-

-

-

-

-

-

۴۶۳۳۲۵

۴۵۰۴۶۸

430358

84,606

لردگان

 ۱۸۲۹۴۵۳

 ۱۸۳۱۷۳۷

 ۱۷۴۳۰۴۹

 ۱۶۰۰۰۲۳

 ۱۷۱۶۲۲۶

 ۱۵۶۳۲۳۶

 ۱۸۵۰۲۶۸

۲۱۸۴۰۹۵

2728025

637,580

مال‌خلیفه

 ۱۹۰۶۸۹

 ۱۸۷۳۵۹

 ۱۹۴۸۰۸

 ۱۸۱۶۴۹

 ۱۹۷۳۲۹

 ۲۵۸۲۰۲

 ۲۷۴۸۶۲

۲۷۷۶۷۳

250315

53,771

 منج

 -

 -

 -

 -

 -

 -

۷۵۰۰۲

۷۸۴۵۰

119054

11,205

 ناغان

 ۳۲۰۴۰۲

 ۳۲۲۳۳۷

 ۳۴۲۹۸۵

 ۳۱۱۷۹۹

 ۳۴۰۸۱۵

 ۲۹۰۳۸۷

 ۳۳۲۴۴۴

۳۱۴۲۶۶

444626

57,369

 نافچ

 ۲۶۲۹۸۸

 ۲۷۹۸۱۶

 ۲۸۰۱۳۲

 ۲۵۲۲۹۶

 ۲۸۴۲۹۵

 ۲۹۰۷۶۷

 ۲۵۷۵۶۱

۲۶۴۱۱۲

290959

51,618

هارونی

-

-

-

-

-

-

-

۲۷۴۹۹۰

260054

35,619

هفشجان

 ۱۴۰۹۸۷۶

 ۱۲۹۵۹۷۵

 ۱۳۱۱۴۵۳

 ۱۲۰۹۳۰۴

 ۱۲۷۸۶۱۶

 ۱۳۷۸۹۶۱

 ۱۲۷۹۴۱۱

 ۱۳۴۰۷۸۲

1399989

306,324

 وردنجان

 -

 -

 -

 -

 -

 -

۳۵۲۵۱۷

۲۹۳۳۴۶

345671

60,354

جمع

 ۳۲۱۰۷۶۰۸

 ۳۲۹۶۸۹۶۷

 ۳۳۲۰۲۲۲۱

 ۳۱۱۹۹۱۲۰

 ۳۳۶۳۰۸۰۸

 ۳۳۴۵۹۱۶۰

 ۳۳۷۷۴۰۸۶

۳۷۹۸۶۵۸۹

38917843

8,249,613