آمار آب توليدي به تفکيک شهر - متر مکعب


نام شهر

سال ۱۳۸۹

سال ۱۳۹۰

سال ۱۳۹۱

سال ۱۳۹۲

سال ۱۳۹۳

 سال ۱۳۹۴

سال ۱۳۹۵

سه ماهه اول 96

آلونی

۲۸۰۱۱۹

۲۹۰۳۱۵

۴۲۰۰۳۸

۵۷۷۱۸۵

۷۰۷۷۰۷

 ۷۸۱۴۹۱

528294

148,869

اردل

۹۱۲۸۵۶

۹۴۰۱۱۴

۹۸۰۱۶۲

۱۰۲۰۷۳۹

۱۵۱۷۷۳۸

۱۳۸۳۱۷۸

1232909

271,718

باباحیدر

۷۹۹۷۵۲

۶۹۰۶۶۱

۷۲۰۶۴۲

۷۳۴۳۳۴

۱۱۲۱۰۱۲

۱۰۲۸۳۵۵

740495

174,608

بازفت

-

-

-

-

-

۱۱۷۳۶۰

58640

15,080

بروجن

۴۷۱۰۵۵۶

۵۰۵۹۰۸۲

۴۹۸۴۲۵۳

۴۸۳۷۰۷۶

۵۱۲۶۵۰۸

 ۵۳۵۴۰۳۵

4653719

1,284,394

بلداجی

۱۰۹۷۲۳۵

۹۰۵۷۴۹

۹۰۷۹۶۲

۹۳۹۶۷۸

۸۹۳۶۹۶

۹۹۴۰۶۱

1007546

301,904

بن

۹۶۸۷۸۵

۸۶۹۷۷۵

۹۵۵۱۴۸

۸۹۹۶۴۸

۹۸۳۵۱۳

۸۰۶۷۶۹

880509

236,290

پردنجان

-

-

-

-

-

-

801873

187,177

جونقان

۱۱۳۶۱۷۷

۱۰۵۰۵۰۸

۱۱۱۸۶۷۸

۱۱۴۵۶۵۹

۱۶۵۴۵۸۲

۱۴۱۶۸۷۲

1308206

302,826

چلگرد

۳۸۶۲۵۱

۳۳۴۲۱۴

۳۵۴۶۴۴

۳۸۵۳۷۲

۵۱۰۵۱۳

۳۲۴۵۹۷

180917

40,950

چلیچه

-

-

-

-

۸۹۵۴۳۸

۸۲۷۸۲۴

551414

147,232

دستنا

-

-

-

-

۵۲۵۹۵۸

۶۱۲۵۰۱

524614

65,161

دشتک

-

-

-

-

۴۱۸۶۴۴

۳۲۵۹۹۸

231652

58,236

سامان

۱۳۹۸۶۱۴

۱۲۸۱۱۵۹

۱۵۰۰۲۵۳

۱۵۶۴۴۷۴

۲۱۵۷۷۳

۱۷۹۹۶۹۱

1661465

475,459

سرخون

-

-

-

-

۳۹۳۴۰۲

۳۷۴۴۱۸

245125

48,030

سردشت

-

-

-

-

-

۱۸۹۳۳۱

93534

23,586

سفیددشت

۴۲۲۹۳۲

۳۹۹۲۷۴

۳۸۸۴۱۶

۳۴۹۱۸۱

۴۷۴۱۳۳

 ۴۰۶۴۲۴

304027

91,016

سودجان

۵۱۲۴۲۹

۴۳۲۱۴۶

۴۸۴۴۷۳

۴۹۹۸۸۸

۶۱۶۸۴۳

۵۵۰۳۱۷

465772

120,227

سورشجان

۸۱۹۷۵۷

۷۷۱۴۶۶

۷۸۵۴۱۷

۸۲۲۹۶۹

۱۰۷۴۳۱۴

۹۰۶۹۸۰

633346

173,333

شلمزار

۷۵۲۳۵۸

۶۵۴۰۸۴

۶۹۰۸۰۴

۶۵۱۸۲۹

۹۸۵۸۶۲

۶۶۲۳۵۴

577431

182,054

شهرکرد

۱۴۲۱۰۳۳۸

۱۲۷۶۱۷۸۸

۱۳۸۰۶۷۱۷

۱۳۹۳۰۶۰۶

۱۴۴۸۰۰۶۷

۱۴۷۳۹۵۷۶

14933089

3,804,335

صمصامی

-

-

-

-

-

۱۶۹۰۱۴

34167

9,150

طاقانک

۵۳۱۳۸۵

۴۸۷۱۰۷

۴۸۰۹۰۷

۵۱۶۸۹۶

۴۷۷۲۳۲

 ۵۳۲۱۱۲

480363

137,774

فارسان

۳۸۷۰۹۳۰

۳۶۹۴۶۵۰

۴۳۰۳۹۳۴

۴۱۰۳۹۸۵

۶۰۷۶۶۵۰

۵۸۵۲۹۰۰

5304717

1,352,525

فرادنبه

۹۱۰۰۶۱

۸۶۹۴۸۵

۹۰۰۹۵۹

۹۵۹۶۸۳

۹۲۲۶۵۱

۱۰۰۸۵۳۱

993145

266,863

فرخشهر

۲۵۸۹۷۸۶

۲۲۷۷۸۳۳

۲۵۸۶۰۴۱

۲۱۸۰۰۶۲

۲۷۱۱۶۱۲

۲۷۰۵۵۱۲

2324605

569,124

کاج

-

-

-

-

۲۷۰۵۹۱

۲۷۰۳۰۷

227516

77,606

کیان

۹۸۶۸۴۸

۸۹۴۶۶۴

۹۴۶۵۶۷

۱۰۰۷۵۰۹

۱۱۹۳۲۲۰

۱۱۴۱۸۲۲

915408

138,444

گندمان

۴۶۰۶۷۶

۴۳۲۰۰۶

۴۵۷۱۸۴

۴۵۳۰۵۹

۵۳۱۹۶۹

۴۴۲۱۱۵

444641

132,868

گهرو

۵۱۵۲۴۰

۴۶۵۶۹۰

۵۱۰۴۰۶

۴۸۷۸۴۵

۹۵۰۲۴۴

۸۹۶۵۹۰

886444

159,662

گوجان

-

-

-

-

۹۹۵۲۳۱

۶۸۵۸۶۸

632526

122,621

 لردگان

 ۲۴۱۰۸۵۶

 ۲۱۷۳۵۷۷

 ۲۳۱۸۳۹۹

 ۲۱۱۳۶۹۴

 ۳۲۴۴۳۳۷

۳۶۹۷۴۱۴

3446175

885,586

مال‌خلیفه

 ۲۹۵۱۶۴

 ۲۴۹۱۳۲

 ۲۶۵۱۲۸

 ۳۴۴۵۰۲

 ۴۳۸۸۴۱

۴۵۲۰۴۸

320027

95,221

منج

 -

 -

 -

 -

 ۲۴۴۰۱۹

۲۹۱۹۳۴

164475

34,016

 ناغان

 ۴۸۳۰۷۷

 ۴۲۸۱۳۵

 ۴۶۸۰۹۰

 ۴۰۱۲۴۶

 ۱۱۶۰۲۵۸

۱۰۱۹۱۴۹

625465

162,274

 نافچ

 ۳۶۸۵۹۵

 ۳۳۱۶۸۹

 ۳۶۹۹۴۹

 ۳۸۲۰۲۴

 ۵۹۱۵۹۶

۵۰۱۰۶۸

461143

113,954

هارونی

-

-

-

-

-

۳۴۹۵۸۷

405049

88,592

 هفشجان

 ۱۶۴۳۴۲۵

 ۱۵۰۳۸۴۵

 ۱۵۹۸۵۴۱

 ۱۷۳۳۶۳۴

 ۲۰۵۱۹۲۲

 ۲۰۵۳۱۹۹

2021290

499,325

 وردنجان

 -

 -

 -

 -

 ۵۹۹۷۳۲

۵۷۷۵۱۴

560853

126,802

جمع

 ۴۳۴۷۴۲۰۲

 ۴۰۲۴۸۱۴۸

 ۴۳۳۰۳۷۱۲

 ۴۳۰۴۲۷۷۷

 ۵۶۹۹۱۸۰۸

۵۶۲۴۸۸۱۶

51862586

13,124,892