عمليات خرید، طراحی، اجرا، نصب و بهره برداری از پکيج تصفيه فاضلاب شهر بلداجی


  موضوع تاریخ واگذاری اسناد مهلت تحویل پیشنهادات مشاهده/دریافت حجم فایل نوع فایل
 مناقصه

عملیات خرید، طراحی، اجرا،نصب و بهره برداری پکیج تصفیه فاضلاب شهر بلداجی

- ۷ خرداد ماه ۱۳۹۵ مشاهده/دریافت ۲۷۷۰
 pdf