خرید تبدیل دوجداره پلی اتیلن


  موضوع تاریخ واگذاری اسناد مهلت تحویل پیشنهادات مشاهده/دریافت حجم فایل نوع فایل
 مناقصه

خريد تبدیل دوجداره پلی اتیلن

۱۹ اردیبهشت ماه لغایت۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ ۴ آخرداد ماه ۱۳۹۵ مشاهده/دریافت ۱۲۰
 pdf