خرید لوله پلی اتیلن


 مناقصه/ مزایده موضوع تاریخ واگذاری اسناد  مهلت تحویل پیشنهادات مشاهده/دریافت حجم فایل نوع فایل
 مناقصه خرید لوله پلی اتیلن ۱۹ لغایت ۲۴ فروردین ۱۳۹۶ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ مشاهده/دریافت ۴۹۲
 pdf