خرید شیر آلات


 مناقصه/ مزایده موضوع تاریخ واگذاری اسناد  مهلت تحویل پیشنهادات مشاهده/دریافت حجم فایل نوع فایل
 مناقصه خرید شیرآلات ۱۹ لغایت ۲۴ فروردین ۱۳۹۶ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ مشاهده/دریافت ۴۹۰
 pdf