معاون مهندسی و توسعه


 
 

- تعیین هدفهای قابل حصول در زمینه توسعه تاسیسات و ظرفیت‌های آب و فاضلاب شهری و دیگر خدمات مهندسی مورد نیاز با مشارکت مدیریت‌های تابعه، نظارت و ارزیابی میزان موفقیت در حصول به هدفها و تجدید نظر منظم در هدفهای تعیین‌شده

- نظارت بر اجرای طرحها و انجام مطالعات مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب، شبکه‌‌‌‌‌های آبرسانی، احداث مخزن، خطوط انتقال و ایستگاه‌های پمپاژ، ساختمانهای اداری و انبارها

- نظارت بر رعایت استانداردهای فنی و زیست محیطی در اجرای طرحها

- استفاده از تکنولوژی پیشرفته مناسب و استانداردهای فنی در حوزه مسئولیت

- تصویب نهایی نقشه ها، پروفیلها، طرحها و پروژه های آب و فاضلاب و انطباق آن

- توجه به مدت زمان شروع طرح تا مرحله بهره برداری و ارائه نظرات اصلاحی در جهت پیشبرد کارها

- ایجاد و ابقاء روشهای اجرایی و دستورالعمل هایی برای نظارت بر پروژه ها، کنترل کیفیت مصالح و تجهیزات و برنامه ریزی و نظارت در طراحی و انجام مطالعات مربوط به تاسیسات آب آشامیدنی و تاسیسات جمع آوری، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب

- برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد و توسعه شبکه های توزیع آب شهری، احداث مخازن سرویس و ذخیره آب، عملیات اجرایی ایستگاه های پمپاژ آب، تصفیه خانه های آب و تاسیسات جنبی

- برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد و توسعه شبکه های جمع آوری و دفع فاضلاب، خطوط انتقال، ایستگاههای پمپاژ و تصفیه خانه ها و تاسیسات جنبی

- انجام بازدیدهای منظم از وضعیت پیشرفت پروژه ها و ارائه راهنمایی و صدور دستورات لازم

- بررسی و تحلیل مستمر گزارشات و اطلاعات و آمار جمع آوری شده به منظور مطابقت نتایج با اهداف و برنامه های مصوب و تایید آمارهای پیشرفت عملیات پروژه های توسعه ای

- اتخاذ تدابیر لازم به منظور تصحیح اقدامات و روش های اجرایی و ارائه گزارش به مدیرعامل

- تهیه اسناد مناقصه و شرایط خصوصی پیمان، طرحها و پروژه های شرکت و همچنین تعیین و تایید شرایط خصوصی پیمانها و همکاری در برگزاری مناقصه های مربوطه

- نظارت بر حسن اجرای ضوابط انتخاب پیمانکاران، مشاوران و ارزیابی و نظارت بر عملکرد پیمانکاران

- بررسی مشکلات و تنگناههای طرحهای آب و فاضلاب و اتخاذ تدابیر لازم برای رفع آنها

- تلاش برای ارتقاء کیفیت اجرای طرحهای عمرانی و کاهش زمان اجرای پروژه ها

- برنامه ریزی و نظارت برای تخصیص بهینه منابع عمرانی به طرحهای اجرایی

- تعریف و تعیین اولویت اجرایی طرحهای عمرانی و آشنایی با استانداردهای مختلف صنعت کشور و تعیین الگوی مناسب جهت طرح و اجرا با توجه به شرایط

- نظارت بر اجرای مقررات و دستورالعمل های فنی، محاسبات عمومی و آیین نامه معاملات و سایر تکالیف و مصوبات مجامع عمومی و شرکت مادر تخصصی

- تدوین و استمرار روشها  سیستمهای کنترل داخلی در زمینه انتخاب پیمانکاران و مشاوران، تامین کنندگان کالا و تجهیزات

- مشارکت در تهیه و تنظیم برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت حوزه معاونت بهره برداری

- تعیین نیازهای آموزشی جهت افزایش مهارت و دانش فنی کارکنان حوزه مهندسی و توسعه و ترغیب آنان به ابتکار و خلاقیت در کار