کمک‌کارشناس نقشه‌برداری


 

- همکاری در جمع‌آوری اطلاعات جهت نقشه‌برداری

- دریافت طرح‌ها و پروژه‌ها یا تغییرات اعمال‌شده و کسب دستورات لازم از مسئول مربوطه

- انجام بررسی‌های مقدماتی در مورد نحوه انجام کار و مصالح مورد نیاز و راه‌های استفاده بهینه از آنها

- همکاری در حفظ و نگهداری وسایل مورد نیاز

- نقشه‌برداری از مسیر طرح‌ها و پروژه‌ها

- ارائه نقشه‌های برداشت‌شده جهت تطبیق با موارد خواسته‌شده

- تهیه گزارش لازم از عملیات اجرایی

- انجام سایر امور محوله