مدیر دفتر اجرایی طرح‌های تامین و توزیع آب شهری


 

- نظارت بر ایجاد و توسعه شبکه‌های توزیع آب شهری، احداث مخازن سیلابی و ذخیره آب عملیات اجرایی ایستگاه‌های پمپاژ آب، تصفیه‌خانه‌های آب و تاسیسات جنبی، نظارت و اعمال کنترل بر صحت کاربرد مصالح و حصول اطمینان از کیفیت مصالح مورد استفاده طرح‌ها و پروژه‌ها

- کنترل و نظارت بر حسن عملیات حفاری و تجهیزات چاه‌ها تا پس آب شرب و خطوط انتقال آب و بررسی و تجزیه و تحلیل مشخصات فنی و عمومی طرح‌های آبرسانی و توزیع آب

- نظارت بر انجام بررسی‌های لوازم جهت اولویت‌های اجرایی طرح‌های ایجاد و توسعه شبکه توزیع آب شهری با توجه به اعتبار تصویب‌شده

- بررسی گزارشات پیشرفت کار قراردادهای پیمانکاران از نظر کمی و کیفی

- حصول اطمینان از انجام تعهدات پیمانکاران و همچنین مطابقت کار آنان با رویه‌ها و استانداردهای اجرایی متداول

- کنترل و نظارت بر صحت کاربرد مصالح و تجهیزات و اطمینان از کیفیت مطلوب مواد و مصالح

- بررسی امکانات موجود از نظر تامین مصالح، تجهیزات ماشین‌آلات لوازم و ارائه راهکارهایی در جهت رفع مشکلات و تنگناها

- ارزیابی و انتخاب پیمانکاران از نظر فنی و تخصصی، ماشین‌آلات، منابع انسانی و شرکت در کمیسیون‌های مربوطه

- ارائه طریق و پیشنهاد روش‌هایی در جهت افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه

- آشنایی با دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و شرایط عمومی پیمان و ... آشنایی با استانداردهای مختلف صنعت

- تهیه نقشه‌های چون ساخت (ASBUILT) مورد لزوم و اعمال تغییرات عملیات اجرایی طرح‌ها و ارسال آن به واحدهای ذیربط