کارشناس مسئول اجرای طرح‌های فاضلاب


 

- دریافت برنامه‌های کاری از مسئول مافوق و انجام آن مطابق با روش‌های تعیین‌شده

- استفاده از کاتالوگ‌ها و مدارک فنی و همچنین نقشه‌های مربوطه در انجام عملیات تعمیرات تاسیسات فاضلاب

- بررسی و تجزیه و تحلیل مشخصات فنی و عمومی مورد انتظار طرح‌های شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب

- نظارت عالی بر حسن اجرای شبکه‌های فاضلاب و تاسیسات مربوطه و همچنین نظارت بر چگونگی اجرای طرح‌های تاسیسات فاضلاب توسط پیمانکاران و تهیه گزارشات فنی حاوی نظرات و پیشنهادات اصلاحی

- مشارکت و همفکری با مدیریت مافوق در خصوص برنامه‌ریزی جهت تنظیم برنامه‌های سرویس و تعمیرات

- ارائه نظرات کارشناسی در خصوص جایگزینی تجهیزات مواد و قطعات در موارد اضطراری و عدم دسترسی به نمونه اصلی

- ایجاد، ابقاء و استمرار روش‌های عملیاتی در جهت هماهنگ‌کردن و استاندارد نمودن تجهیزات، مواد و قطعات مورد استفاده در تاسیسات فاضلاب

- ارزیابی و انتخاب پیمانکاران از نظر فنی و تخصصی، ماشین‌آلات، منابع انسانی و غیره

- بازدید و کنترل کار پیمانکارانی که در زمینه شبکه توزیع، احداث مخازن، ساختمان ایستگاه‌های پمپاژ، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، ساختمان‌های اداری و انبار، عملیات حفاری و تجهیز چاه‌های تامین آب شرب و خطوط انتقال فعالیت می‌نمایند.

- رسیدگی به صورت‌وضعیت پیمانکاران و حصول اطمینان از انجام تعهدات پیمانکاران و مطابقت کار آنان با رویه‌ها و استانداردهای اجرایی متداول

- هماهنگی به منظور خرید اراضی و رفع معارض برای اجرای طرح با دفتر حقوقی و مدیران مناطق

- رسیدگی و اظهار نظر در خصوص گزارشات ماهیانه پیشرفت کار و پرداخت مطالبات پیمانکاران و مشاورین