کارشناس اجرای طرح‌های فاضلاب


 

- دریافت برنامه‌های کار از مسئول مافوق و انجام آن مطابق با روش‌های تعیین‌شده

- استفاده از کاتالوگ‌ها و مدارک فنی و همچنین نقشه‌های مربوطه در انجام عملیات تعمیرات تاسیسات فاضلاب

- درخواست کالای مورد نیاز پروژه‌ها و پیگیری آنها و کنترل و نظارت بر کیفیت مطلوب مواد اولیه، مصالح مورد نیاز، امکانات مورد استفاده طرح‌ها و پروژه‌ها به منظور بهبود بهره‌وری

- پیگیری اخذ مجوزهای حفاری از شهرداری در سطح شهر

- بررسی و کنترل مداوم در زمینه رعایت استانداردهای مصرف، صحت عمل تجهیزات، عملیات پرسنلی، دستگاه‌ها و ابزارهای اندازه‌گیری

- هماهنگی در اجرای صحیح و به موقع سرویس، نگهداری، تعمیرات تاسیسات آب و فاضلاب به طور اتفاقی و پیش‌بینی ‌نشده

- ارائه نظرات کارشناسی در خصوص جایگزینی تجهیزات مواد و قطعات در موارد اضطراری و عدم دسترسی به نمونه اصلی

- ایجاد، ابقاء و استمرار روش‌های عملیاتی در جهت هماهنگ کردن و استاندارد نمودن تجهیزات، مواد و قطعات مورد استفاده در تاسیسات آب و فاضلاب

- اعمال کنترل و بررسی علل خسارت و فرسودگی تاسیسات آب و فاضلاب و یافتن راه‌حل‌های علمی و انجام اقدامات مقتضی به منظور جلوگیری از تکرار اشکالات و معایب فوق و رعایت مقررات و قوانین ایمنی در حین انجام کار

- نظارت بر نصب تاسیسات مکانیکی، برق و الکترونیکی تصفیه‌خانه‌ها و نظارت بر مرمت آسفالت کلیه مسیرهای حفاری و کسب اطمینان از تهیه نقشه‌ها در موارد بروز مشکلات و ضرورت ایجاد تغییرات در روند طرح‌ها

- نظارت بر نگهداری نقشه‌ها در آرشیو فنی دفتر طراحی و استفاده از آنها در مواقع مورد نیاز

- در صورت لزوم انجام سایر وظایف مربوطه در چارچوب وظایف شغل مورد تصدی