کمک‌کارشناس فنی


 

- دریافت برنامه کار از مقام مافوق

- ترسیم و کپی نقشه‌ها و کمک در تهیه نقشه‌های ساختمانی و ...

- پیگیری درخواست کالای مورد نیاز پروژه‌ها

- کنترل بر مصرف مصالح و مواد و نظارت بر تعمیرات

- جمع‌آوری آمار و اطلاعات به منظور برآورد نیازهای عمرانی

- تعیین ظرفیت منابع زمینی و هوایی آب در مناطق مختلف

- تعیین طول بوبه‌های لازم جهت هدایت آب و جمع‌آوری فاضلاب

- تعیین طول کابل‌های برق فشار قوی و ضعیف و کمک در نصب آنها

- همکاری در تعمیرات و درخواست قطعات یدکی

- گزارش پیشرفت عملیات به مقام مسئول