مدیر دفتر خدمات مشترکین


 

- دریافت دستور کار از مقام مافوق

- نظارت بر نحوه پیاده‌سازی تعرفه‌ها و سیستم وصول درآمد

- نظارت بر سیستم امور مشترکین و پیگیری مراحل استقرار سیستم مکانیزه در امور مربوط به خدمات مشترکین

- نظارت بر نصب انشعاب (آب و فاضلاب(

- شناسایی انشعابات خاص و شبکه‌های فرعی

- پیگیری علل عدم پرداخت‌ها، مطالعات معوق و انجام اقدامات لازم

- اقدامات لازم جهت حذف انشعابات غیرمجاز، تعیین خسارت وارده، کاربری و تفکیک

- نظارت بر نحوه خدمات‌رسانی به مشترکین و مراجعین در مناطق و واحدهای مشترکین

- نظارت بر اجرای صحیح دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و انجام بازدیدهای دوره‌ای از امور مشترکین واحدهای مختلف

- نظارت بر نحوه جمع‌آوری آمار و اطلاعات و ارائه راهکار مناسب در به روز‌آوری اطلاعات

- ارائه گزارشات کاربردی دفتر واحدهای مربوط مستقر در زیرمجموعه