کارشناس ناظر بر نصب انشعابات


 

- آشنایی کامل با ضوابط و مقررات مربوط به نصب انشعابات

- آگاهی کامل از شرایط و تنوع انشعابات

- نظارت بر رعایت ضوابط و مقررات مربوط به نصب انشعابات توسط کارکنان مسئول شرکت یا پیمانکاران طرف قرارداد شرکت

- همکاری در شناسایی مشترکین

- ارائه گزارشات لازم و کاربردی