مدیر دفتر وصول درآمد


 

- نظارت بر ایجاد سیستم مکانیزه وصول درآمد و مطالبات در واحدهای مربوط و شناسایی منابع مالی و هزینه‌های اقتصادی

- همکاری در تعیین ضوابط محاسبه قیمت تمام‌شده آب مصرفی، هزینه دفع فاضلاب و حق انشعاب آب و فاضلاب

- تجزیه و تحلیل درآمدها، وصول مطالبات، علت عدم پرداخت و ارائه راهکار مناسب جهت افزایش درآمد شرکت

- بررسی میزان وصول درآمد آب‌بها، حق اشتراک آب و فاضلاب توسط واحدهای آب و فاضلاب شهرهای تابعه و کنترل دقیق موارد عدم وصول مطالبات به تفکیک کاربری و دوره مصرف

- نظارت بر نحوه محاسبه حق انشعاب آب و فاضلاب و کنترل قبوض آب‌بها

- بررسی و اظهار نظر در مورد متقاضیان خاص و نظارت و پیگیری در اخذ مطالبات از مصرف‌کنندگان عمده (نیروی انتظامی و نظامی، نهادها، سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و سایر مشترکین عمده)

- نظارت بر تمرکز و به روز نگهداشتن اطلاعات مالی، اقتصادی شرکت‌ها از طریق سیستم‌های متحدالشکل اطلاعاتی مستقر در شرکت‌ها و امکانات نظام اطلاعاتی مدیریت

- نظارت و همکاری در تهیه و تنظیم صورت مالی و بیلان کلی درآمدها و جمع‌بندی آنها

- پیگیری دقیق عدم وصول و نظارت بر جرایم تعیین‌شده مربوط به تاخیر و عدم وصولی

- تهیه گزارش از درآمد و وصول مطالبات

- نظارت بر تشکیل کمیته‌های وصول مطالبات شهرها

- در صورت لزوم انجام سایر وظایف مربوطه در چارچوب وظایف شغل مورد تصدی