کارشناس وصول درآمد


 

- دریافت دستور کار از مقام مافوق

- تهیه لیست بدهکاران و مانده مطالبات آب‌بها و حق اشتراک و تنظیم برگ اخطاریه جهت مشترکین بدهکار

- بررسی میزان وصول درآمد شرکت از بابت خدمات مشترکین (آب‌بها، هزینه اشتراک آب و هزینه اشتراک فاضلاب)

- کنترل میزان وصولی در مناطق و شهرهای تابعه با توجه به دوره قرائت کنتور

- بررسی صدور قبوض آب‌بها و نحوه محاسبه حق انشعاب آب و فاضلاب و ارائه گزارش لازم به سرپرست مربوطه

- همکاری لازم در مکانیزه نمودن و ایجاد سیستم دهی واحد وصولی‌ها جهت بروز کردن آنها با هماهنگی مسئولین مربوطه

- تهیه صورت‌حساب و بیلان کلی واحدهای آب و فاضلاب شهرها

- کنترل‌های لازم در زمینه تعداد کنتورهای قرائت‌شده با توجه به صورتحساب‌های صادره و کوشش در تعیین حد مطلوب قرائت کنتور بر اساس استانداردهای تعیین‌شده و ارائه گزارش لازم به مقام مافوق

- اقدام در به روز نگهداشتن اطلاعات مالی، اقتصادی شرکت‌ها از طریق سیستم‌های متحدالشکل اطلاعاتی

- تعیین ضوابط محاسبه قیمت تمام‌شده آب مصرفی، هزینه دفع فاضلاب و حق انشعاب آب و فاضلاب

- ارائه گزارشات تحلیلی درآمد و روند وصول مطالبات و مقایسه با دوره قبلی و علل کاهش یا افزایش وصولی‌ها

- درصورت لزوم انجام سایر وظایف مربوطه در چارچوب وظایف شغل مورد تصدی