رئیس گروه پیاده‌سازی و اجرای تعرفه


 

- دریافت دستور کار از مقام مافوق

- آگاهی دقیق از مبانی تعرفه‌های مورد عمل

- راهنمایی مجریان تعرفه‌ها به منظور حسن اجرای تعرفه‌ها

- همکاری در به روزآوری سیستم نرم‌افزاری مورد عمل

- دریافت تعرفه ابلاغی و هماهنگی با پیمانکار مربوطه جهت اصلاح نرم‌افزار بر اساس تعرفه ابلاغی

- نظارت بر ورود اطلاعات دریافتی از مشترکین بر اساس فرمت‌های قرائت کنتور

- نظارت بر چاپ به موقع قبوض و ارائه به واحد مربوطه جهت توزیع

- نظارت بر اصلاح اشتباهات پیش آمده حسب مورد بر اساس شکایت مشترکین

- در صورت لزوم انجام سایر وظایف مربوطه در چارچوب وظایف شغل مورد تصدی