کارشناس خدمات رایانه


 

- دریافت دستور کار از مقام مافوق

- همکاری در به روزآوری سیستم نرم‌افزاری مورد عمل

- دریافت تعرفه ابلاغی و همکاری با پیمانکار مربوطه جهت اصلاح نرم‌افزار بر اساس تعرفه ابلاغی

- ورود اطلاعات دریافتی از مشترکین بر اساس فرمت‌های قرائت کنتور

- چاپ به موقع قبوض و ارائه به واحد مربوطه جهت توزیع

- اصلاح اشتباهات پیش‌آمده حسب مورد بر اساس شکایت مشترکین

- در صورت لزوم انجام سایر وظایف مربوطه در چارچوب وظایف شغل مورد تصدی