حسابدار مسئول دفاتر قانونی


 

- دریافت دستور کار از مقام مافوق

- ثبت کلیه عملیات حسابداری اسناد و تهیه صورت‌وضعیت‌ها و دیگر عملیات تخصصی بر اساس نرم‌افزار مورد عمل

- تهیه اسناد ساده و ثبت اقلام موجود در دفاتر مربوطه و تهیه و تنظیم صورت عملیات روزانه

- کدگذاری بر روی اسناد هزینه، انجام محاسبات جهت تهیه گزارشات آماری و حسابداری

- همکاری در ثبت عناوین بودجه در دفاتر و ثبت کلیه عملیات بانکی در دفاتر بانک

- ثبت منظم کلیه هزینه‌های انجام‌شده از محل‌های مربوط به حساب‌های هزینه‌ای در ردیف مربوط دفاتر حسابداری

- انجام سایر وظایف محوله