مسئول حسابداری انبارها


- دریافت دستور کار از مقام مافوق

- شناخت و طبقه‌بندی حسابداری انبارها

- آشنایی لازم با انبارگردانی و کنترل مالی اموال

- رسیدگی لازم و به موقع به امور مالی انبارها

- تهیه گزارشات لازم مالی

- همکاری و پاسخگویی به حسابرسان

- انجام سایر وظایف محوله