رئیس اداره کارکنان و رفاه


 
 
- دریافت دستور کار از مقام مافوق
 
- جمع‌آوری قوانین و مقررات اداری و استخدامی و تجزیه و تحلیل قوانین
 
- اجرای دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مربوط به کارکنان و اجرای ضوابط و مقررات
 
- همکاری و مشارکت در جهت تهیه سیستم اطلاعات کارکنان و ارائه نقطه نظرات اصلاحی
 
- کنترل و نظارت بر وظایف اداری و رعایت قوانین و مقررات اداری، انضباطی و ایمنی و بهداشت کارکنان
 
- مشارکت و همکاری با فعالیت‌های مربوط به برنامه‌ریزی نیروی انسانی
 
- همکاری در اجرای طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی
 
- پیاده‌سازی سیستم مربوط به قراردادهای استخدامی، حقوقی و ...
 
- همکاری در برگزاری آزمون جذب و استخدام تا انجام مراحل جذب و بکارگیری
 
- نظارت بر بروزرسانی آمار و اطلاعات کارکنان بر طبق سیستم اطلاعات مدیریت
 
- ایجاد سیستم ارزشیابی و عملکرد کارکنان
 
- انجام امور مربوط به مناقصه و مزایده شرکت
 
- ارائه گزارشات مورد نیاز و همچنین شرکت در جلسات مرتبط به وظایف محوله
 
- نظارت بر وظایف تعیین‌شده واحد بیمه و رفاه و امور اداری به شرح زیر:
 
* بیمه و رفاه
 
- دریافت برنامه کاری از مقام مافوق
 
- انجام امور رفاهی و درمانی کارکنان
 
- پیگیری قرارداد با شرکت‌های بیمه‌گر و اجرای دقیق قراردادهای بیمه
 
- اجرای نظرخواهی از کارکنان در خصوص خدمات بیمه و رفاهی ارائه‌شده
 
- دریافت قرارداد سالیانه بیمه کارکنان
 
- دریافت لیست اطلاعات مشخصات کل بیمه‌شدگان
 
- همکاری در تهیه و تنظیم قراردادهای عمر و حادثه و سایر قراردادهای درمانی- خدماتی
 
- پرداخت حق بیمه کارکنان در اسرع وقت و صدور و تعویض دفترچه‌های درمانی
 
- تهیه و پیشنهاد موارد رفاهی و انگیزه‌ای به منظور افزایش بهره‌وری کارکنان
 
- پیگیری موارد مربوط به اخذ بن و لباس کار بر اساس آمار کارکنان
 
- مطالعه و بررسی قوانین و مقررات مربوط به امور بازنشستگی و انواع نظام‌های بازنشستگی
 
- انجام مراحل مربوط به احراز شرایط بازنشستگی و حقوق وظیفه بگیران
 
- بررسی و محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه و صدور احکام و انجام مراحل مربوط به تایید احکام صادره و انجام مکاتبات مربوط به رفع نقص و ارسال پرونده و مدارک
 
- بررسی موارد مربوط به قطع و افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه‌بگیر
 
- تعیین مدت خدمت مستخدمین از کار افتاده، بازنشسته و مستخدمین شاغل در صورت فوت به منظور برقراری حقوق وظیفه و بازنشسته
 
- تعیین میزان حقوق بازنشستگی و وظیفه بر اساس مقررات
 
- ارتباط مستمر با سازمان تامین اجتماعی، شرکت بیمه و سازمان‌های مرتبط
 
- شرکت در جلسات مرتبط با وظایف مورد تصدی
 
- در صورت لزوم انجام سایر وظایف مربوطه در چارچوب وظایف شغل مورد تصدی
 
* امور اداری
 
- دریافت برنامه کاری از مقام مافوق
 
- پیاده‌سازی و اجرای طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل
 
- اجرای قوانین و مقررات استخدامی در خصوص صدور احکام حقوق و مزایا، تشویقات، مرخصی‌ها، ماموریت‌ها، حضور و غیاب و ارزشیابی سالیانه
 
- بررسی وضعیت حقوق و مزایای کارکنان و ارائه نظرات اصلاحی
 
- انجام فعالیت‌های مربوط به عقد قراردادهای استخدامی و حقوقی،صدور احکام انتصاب، ارتقاء، بازنشستگی و ... بر اساس سیستم مکانیزه مورد عمل
 
- نظارت بر تهیه و تنظیم گزارش‌های کارکنان
 
- همکاری در ایجاد سیستم مکانیزه اداری و ایجاد بانکه اطلاعات و نظارت بر خروجی سیستم
 
- همکاری در پیاده‌سازی سیستم اتوماسیون و مکاتبات اداری
 
- انجام فعالیت‌های مربوط به بروز‌آوری آمار و اطلاعات کارکنان بر طبق سیستم اطلاعات مدیریت
 
- هماهنگی انجام مناقصات مورد نیاز با شرکت‌های خدماتی
 
- بررسی شکایات واصله کارکنان از سیستم پشتیبانی
 
- پاسخ‌گویی به درخواست‌ها و پیشنهادات دریافتی از داخل و خارج از شرکت
 
- انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف شغل مورد تصدی