مدیر امور بازرگانی


- دریافت دستور کار، برنامه و خط‌مشی‌ها از مقام مافوق و انجام برنامه‌ریزی لازم
 
- دریافت آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوطه
 
- پیش‌بینی و تهیه و تنظیم بودجه سالیانه
 
- برآورد احتیاجات مختلف شرکت و برنامه‌ریزی جهت خرید مطابق ضوابط
 
- نظارت و بررسی درخواست‌های خرید لوازم و وسایل مورد نیاز و هماهنگی با مسئولین واحدهای مختلف جهت کسب اطلاعات مربوط به مشخصات فنی و کمیت و کیفیت کالا با شرح خدمات مورد نیاز
 
- هماهنگی جهت خرید سفارشات، نظارت و کنترل بر امور بازرگانی و خریدهای داخلی و خارجی، تایید کالا و خدمات و انطباق قیمت‌های واقعی و نظارت بر عملیات ترخیص کالا و سفارشات
 
- نظارت و رسیدگی بر انطباق قیمت کالا با صورت‌حساب‌ها و اسناد خرید و شرکت در کمیسیون‌های خرید به منظور انتخاب کالاهای مرغوب از نظر کمی و کیفی
 
- نظارت بر ثبت و پیگیری مراحل خرید از زمان سفارش تا موقع تحویل کالا شامل گشایش اعتبارات اسنادی، تنظیم اوراق ثبت سفارشات، بیمه و حمل و نقل و سایر مدارک
 
- نظارت بر نحوه هزینه کردن تنخواه توسط کارپردازان و نظارت بر اسناد کالاها و خدمات خریداری‌شده و ارسال به امور مالی و نگهداری حساب کالاهای خریداری‌شده با هماهنگی امور مالی
 
- نظارت در برگزاری جلسات مناقصه و مزایده و کمیسیون‌های مربوطه و نظارت بر انجام تشریفات گمرکی
 
- ارائه گزارشات مورد نیاز به مقامات مافوق
 
- در صورت لزوم انجام سایر وظایف محوله در چارچوب وظایف شغل مورد تصدی