تاريخچه


 
بسمه‌تعالی
تاريخچه تشکيل شرکت‌های آب و فاضلاب
در سال ۱۳۴۲ لايحـه قانوني راجع به تأسیس وزارت آب و برق به تصويب رسيـد به‌موجب اين قانون تهيه و اجراي برنامه‌ها و طرح‌های مربوط به تأمین آب و انتقال آن به مراکز عمده مصرف و نظارت بر نحوه جاري ساختن فاضلاب شهـرها و واحدهاي صنعتي به عهده وزارت آب و برق قرار گرفت.
در سال۱۳۵۳ قانون تأسیس وزارت نيرو به تصويب رسيد.در سال۱۳۵۴قانون تشکيل شرکت‌های تأمین و توزيع آب و تأسیسات فاضلاب شهــرها از تصويب مجلس گذشت به‌موجب اين قانـون شرکت‌های منطقه‌ای تابع وزارت نيرو موظف شدند براي بهره‌برداری از شبکه توزيع آب و احداث تأسیسات فاضلاب شهرها شرکت‌هایی را راسـا يا با مشارکت شهرداری‌ها و بخش خصوصي ايجاد نمايد.
سپس به‌موجب لايحـــه قانوني راجع به تغييــرات وظائف وزارت نيرو اداره امور آب مشروب شهرها به عهده استانداري و یا شرکت‌های مربوطه محول گرديد.
در سال ۱۳۶۱قانون توزيع عادلانه آب به تصويب رسيــد که به‌موجب تبصره ۲ ماده۲۱ اين قانون تقسيم توزیع آب شهري و اداره تأسیسات و جمع‌آوری و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها به عهده شرکت‌های مستقلي بنام شرکت آب و فاضلاب شهرها و یا دستگاه مناسب ديگري که بايد تحت نظارت شوراي شهر و وابسته به شهرداری‌ها باشند محول گرديد که اين قانون هیچ‌گاه عملي نشد تا اينکه لايحــه قانوني تشکيـل شرکت‌های آب و فاضلاب در سال ۱۳۶۶تهيه شد که به‌موجب آن شرکت‌های آب منطقه‌ای تابع وزارت نيرو مبادرت به تشکــيل شرکت‌های مستقلـي بنام شرکت آب و فاضلاب نمودند و شهرداری‌ها و بخش خصوصي نيز توانستند در آن مشارکت کنند.اين لايحه نيز با اينکه در مجلس مطرح وکليــات آن به تصويب رسيد با در خواست وزارت نيـرو بلا اقدام ماند .نهــايتــا‏‎ طرح تشکيل شرکت‌های آب و فاضلاب در سال۱۳۶۸به مجلس تقديم که در تاريخ ۱۱/۱۰/۶۹ به تصويب نهايي رسيد
********************************************************************************************
تاريخچه آب و فاضلاب شهرکرد
قبل از سال ۵۰ تامين آب شهرکرد قسمتي از وظايف شهرداري هاوبا تامين اعتبار از طريق فرمانداريهاوبعضااز طريق مرکز بهداشت وقت انجام مي شد از سال ۵۰ به بعد با گسترش تدريجي شهر، واحدي در شهـرداري شهرکرد براي تامين آب ورسيدگي به مشکلات بوجود آمد وسپس از شهرداري منتزع و آب و فاضلاب شهـرکرد تشکيل شد.ولي همچنان زير مجموعه شهرداري محسوب ميگرديد و کليه کارکنان آن به استنــاد ماده ۸۲ قانون شهرداری‌ها استخدام ميگرديده اند.
در سال ۵۸ تعدادي از کارکنان که داراي شرايط خاص بوده اندبه استخدام رسمي وزارت کشور تبــديل وضعيت داده و تا سال ۶۹ بدون اساسنامه و تشکيلات تفصيلي با زير پوشش گرفتن۷ شهر شامل(شهرکـرد- فرخشهرـ هفشجان ـ لردگان ـ جونقان ـ فارسان و بروجن )نسبت به خدمات رساني در بخش آب انجـام وظيفه مي نموده اند. تا اينکه در تاريخ ۲۷/۶/۶۹اساسنامه سازمان آب و فاضلاب استان پس از تاييد مجمـع عمومي که متشکل از:
۱-استاندار بعنوان قائم مقام شوراي شهرهاي تابعه ورياست مجمع عمومي
۲-نماينده شوراي استان
۳-نماينده وزارت نيرو
۴-رئيس دفتر فني استانداري
۵-مدير عامل سازمان بهداري استان
۶-رئيس سازمان برنامه و بود جه استان
۷-مدير کل مسکن و شهر سازي استان
۸-شهرداران شهرهاي تحت پوشش
بوده است .به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي کشور رسيده وبراي اجرا ابلاغ گرديد.
همزمان با تصويب اساسـنامه،چارت تشکيلاتي سازمان آب و فاضلاب به تصويب مجمع در بخش کارمنـدي و کارگري رسيده و از اين پس کليه کارکنان در پستهاي مصوب تخصيص يافتند. قابل ذکر است تا قبل  از تشکيل شرکت‌های آب و فاضلاب شهري در کل سازمان آب و فاضلاب تنها يک نفر کارشناس شيمي و يک نفر کاردان فني وجود داشته و مابقي ديپلم و زير ديپلم در پستهاي خدماتي انجام وظيفه مي نموده اند
********************************************************************************************
تشکيل شرکت هاي آب و فاضلاب
 
بااستناد به ماده۱ قانون تشکيل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب ۱۱/۱۰/۶۹ و با تلاش وپيگيري هاي انجام شده توسط مديريت و پرسنل،شرکتي تحت عنوان شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختياري (سهامي خاص)بعنوان اولين شرکت در کشور در تاريخ ۱۸/۶/۷۰ تحت شماره ۱۵۰۸ به ثبت رسيده و فعاليت خود را آغاز نمود.که اساسنامه اين شرکت در تاريخ۵/۴/۷۰به تصويب مجمع عمومي و موسسين شرکت مشتمل بر ۴فصل و۲۹ ماده و تبصره رسيد.
موضوع و هدف شرکت
ايجاد تأسیسات تقسيم و توزيع آب شهري و تأسیسات مرتبط باجمع‌آوری ؛انتقال و تصفيه فاضلاب همچنين بهره برداري از تأسیسات تامين و تقسيم و توزيع آب شهري و تأسیسات مربـوط به جمع‌آوری و انتــقال فاضلاب به عهده شرکت خواهد بود.
سرمايه شرکت
معادل ۱۰۰۰۰۰۰۰ ريال که به ۱۰۰۰سهم با نام ۱۰۰۰۰ ريالي تقسيم شده است:
۱- ۴۵۰ سهم شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور
۲- ۴۹۰ سهم شهرداريهاي استان چهارمحال و بختياري (شهرکرد ۹۰ سهم - بروجن۸۰ سهم - فارسان۵۰ سهم- لردگان۳۰ سهم- اردل۲۰ سهم- فرخشهر۵۰ سهم- جونقان۳۰ سهم- هفشجان۳۰ سهم- فرادنبه۲۵ سهم- بلداجي ۲۰ سهم- سامان ۲۵ سهم- بن۲۰ سهم- سورشجان۱۰سهم- شلمزار۱۰ سهم)
۳-۶۰  سهم شرکت سرمايه گذاري نيرو
 ارکان
الف)مجمع عمومي(مدير عامل شرکت آب و فاضلاب کشور- دو نفر با انتخاب استاندار به نمايندگي از سهام شهرداريهاي  استان و نماينده شرکت سرمايه گذاري نيرو)                 
ب)هيات مديره(مرکب از سه نفرعضو اصلي: مدير عامل شرکت- يک نفر به عنوان سهام شهرداريــهاي استان يک نفر با پيشنهاد اعضاي هيئت مديره با ابلاغ توسط نماينده رياست مجمع عمومي و دو نفر عضو علي البدل)
ج)مدير عامل(بالاترين مقام اجرايي شرکت و مجري مصوبات هيات مديره)
د) بازرس
تذکر: با عنايت صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام منتهي به سال ۲۹/۱۲/۸۱ موضوع اصلاح بند۶و۹اساسنامه؛سرمايه شرکت به شرح زير اصلاح گرديده است؛۴۵۰سهم شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور-۴۹۰ سهم شهرداريهاي استان و ۶۰ سهم سرمايه گذاري نيرو.
در ضمن اعضاي مجمع عمومي به شرح زير اصلاح گرديده است:
رئيس هيات مديره شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور – دو نفر با انتخاب استاندار به نمايندگي از سهام شهرداري هاي استان و يک نفر به نمايندگي از شرکت سرمايه گذاري نيرو
لازم به ذکر است پس از تصويب و تشکيل شرکت‌های آب و فاضلاب شهري در تاريخ۱۱/۱۰/۶۹ براي اولين بار نمودار تشکيلات تفصيلي شرکت‌های آب و فاضلاب در سال ۷۳ به تصويب مجامع عمومي رسيده و در شرکتــها به اجراگذاشته شد که اين مهم باعث شد تا شرکتها بتوانند نسبت به جذب و نگهداري نيروهاي تخصصي اقدام نمايند و از اين تاريخ به بعد گام مهمي در برنامه ريزي هاي بلند مدت با اتکال به خداوند متعال و تخصص نيروهاي تحصيل کرده دانشگاهي برداشته شود.
در اين راستا و با توجه به چالشهاي موجود در عصر صنعت آب و فاضلاب کشور و تنگناهاي خاصي که از رشد فزاينده جامعه شهري در رابطه با فرايند توزيع آب شهري وجود داشت مجددا تـشـکيلات تفصـيـلي بازنگري و شرکت‌های آب و فاضلاب را بر اساس تعداد مشترکين درجه بندي و سپس شهرهاي زير پوشـش را نيز بهمين روش درجه بندي نموده و چارت تشکيلاتي اصلاح شده را در تاريخ ۲۵/۱۲/۷۸براي اجـرا به شرکتها ابلاغ نموده که تصوير آن به پيوست ميباشد