امکان پرداخت صورت‌حساب


عنوان خدمت

امکان پرداخت صورت‌حساب

کد خدمت

۲-۱۸

 شرح خدمت

پرداخت صورت‌حساب آب‌بها توسط مشترک، باید به صورت غیرحضوری (عدم مراجعه به بانک) و از طریق یکی از روش‌های ذیل باشد. (دانستن شناسه قبض و شناسه پرداخت آخرین قبض صادره الزامی می‌باشد)
روش‌های پرداخت غیرحضوری:
استفاده از خودپرداز بانک
پرداخت از طریق تلفن‌بانک
پرداخت از طریق دستگاه خرید POS
پرداخت از طریق اینترنت (مراجعه به سایت بانک)
پرداخت از طریق سامانه ۱۵۲۲ شرکت آب و فاضلاب

 مدارک مورد نیاز

 

 فرم‌های مرتبط