تعرفه آب‌بها و خدمات دفع فاضلاب خانگی


محاسبه ميزان آب‌بهاي مشترک بر اساس ميزان مصرف ماهيانه آب از جدول زير محاسبه مي‌گردد. (X= ميزان مصرف ماهيانه آب)

جدول محاسبه تعرفه آب‌بهاي مشترکين استان چهارمحال و بختياري - ريال

ساير شهرهاي استان

شهرکرد

ميزان مصرف ماهيانه

مبلغ (ريال)

ميزان مصرف ماهيانه

مبلغ (ريال)

۰<x<=۵< div=""></x<=۵<>

۸۳۸.۵X

۰<x<=۵< div=""></x<=۵<>

۱۳۵۲.۹X

۵<x<=۱۰< div=""></x<=۱۰<>

۱۲۵۴.۵X-۲۰۸۰

۵<x<=۱۰< div=""></x<=۱۰<>

۱۹۴۹.۳X-۳۲۳۲

۱۰<x<=۱۵< div=""></x<=۱۵<>

۱۶۷۰.۵X-۶۲۴۰

۱۰<x<=۱۵< div=""></x<=۱۵<>

۲۵۹۵.۷X-۹۶۹۶

۱۵<x<=۲۰< div=""></x<=۲۰<>

۲۰۹۳X-۱۲۵۷۷.۵

۱۵<x<=۲۰< div=""></x<=۲۰<>

۳۲۵۲.۲X-۱۹۵۴۳.۵

۲۰<x<=۲۵< div=""></x<=۲۵<>

۲۹۲۵X-۲۹۲۱۷.۵

۲۰<x<=۲۵< div=""></x<=۲۵<>

۴۵۴۵X-۴۵۳۹۹.۵

۲۵<x<=۳۰< div=""></x<=۳۰<>

۴۶۰۲X۷۱۱۴۲.۵

۲۵<x<=۳۰< div=""></x<=۳۰<>

۷۱۵۰.۸X-۱۱۰۵۴۴.۵

۳۰<x<=۳۵< div=""></x<=۳۵<>

۶۲۷۲.۵X-۱۲۱۲۵۷.۵

۳۰<x<=۳۵< div=""></x<=۳۵<>

۹۷۴۶.۵X-۱۸۸۴۱۵.۵

۳۵<x<=۴۰< div=""></x<=۴۰<>

۸۳۶۵.۵X-۱۹۴۵۱۲.۵

۳۵<x<=۴۰< div=""></x<=۴۰<>

۱۲۹۹۸.۷X-۳۰۲۲۴۲.۵

۴۰<x<=۵۰< div=""></x<=۵۰<>

۱۶۷۳۱X-۵۲۹۱۳۲.۵

۴۰<x<=۵۰< div=""></x<=۵۰<>

۲۵۹۹۷.۴X-۸۲۲۱۹۰.۵

۵۰<x< div=""></x<>

۳۳۴۶۲X-۱۳۶۵۶۸۲.۵

۵۰<x< div=""></x<>

۵۱۹۹۴.۸X-۲۱۲۲۰۶۰.۵ش


محاسبه ميزان تعرفه خدمات دفع فاضلاب مشترک بر اساس ميزان مصرف ماهيانه آب از جدول زير محاسبه مي‌گردد. (X= ميزان مصرف ماهيانه آب)

 


جدول محاسبه تعرفه خدمات دفع فاضلاب - ريال

کليه شهرهاي استان

ميزان مصرف ماهيانه

مبلغ (ريال)

۰<x<=۵< div=""></x<=۵<>

۳۰۰X

۵<x<=۱۰< div=""></x<=۱۰<>

۴۹۰X-۹۵۰

۱۰<x<=۱۵< div=""></x<=۱۵<>

۵۰۰X-۱۰۵۰

۱۵<x<=۲۰< div=""></x<=۲۰<>

۶۹۰X-۳۹۰۰

۲۰<x<=۲۵< div=""></x<=۲۵<>

۱۱۷۰X-۱۳۵۰۰

۲۵<x<=۳۰< div=""></x<=۳۰<>

۱۸۲۰X-۲۹۷۵۰

۳۰<x<=۳۵< div=""></x<=۳۵<>

۲۱۳۰X-۳۹۰۵۰

۳۵<x<=۴۰< div=""></x<=۴۰<>

۵۱۹۰X-۱۴۶۱۵۰

۴۰<x<=۵۰< div=""></x<=۵۰<>

۱۲۳۹۰X-۴۳۴۱۵۰

۵۰<x< div=""></x<>

۱۸۰۰۰X-۷۱۴۶۵۰