تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب


عنوان خدمت

تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب

کد خدمت

۲-۰۵

 شرح خدمت

کلیه مشترکین یا استفاده‌کنندگان از آب و خدمات فاضلاب می‌توانند درخواست افزایش یا کاهش ظرفیت قراردادی انشعاب (به نام صاحب انشعاب) را بنمایندانجام درخواست منوط به وجود امکانات فنی لازم برای شرکت است. (آیین‌نامه عملیاتی ۵۸-۴) شرکت با دریافت مابه‌التفاوت هزینه عمومی برقراری انشعاب (بر اساس تفاضل قیمت انشعاب درخواستی و انشعاب موجود) بر اساس جدول هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب به قیمت روز و نیز دریافت سایر هزینه‌های سربار دیگر ناشی از تغییرات در خطوط و تاسیسات انشعاب و ... از متقاضی، نسبت به افزایش ظرفیت اقدام خواهد نمود. (آیین‌نامه عملیاتی ۵۹-۴) در صورت عدم تغییر کاربری انشعاب و کاهش ظرفیت انشعاب‌ها ۳۰ درصد از مابه‌التفاوت هزینه‌های انشعاب موجود و درخواستی به نرخ روز (بدون هزینه نصب و شبکه اختصاصی) پس از کسر بدهی به مشترک پرداخت می‌شود. (آیین‌نامه ۶۱-۴)

 مدارک مورد نیاز

۱- تسویه‌حساب قبض آب‌بها به تاریخ روز     ۲- کپی عدم خلاف یا پایان کار از شهرداری     ۳- درخواست کتبی مشترک

 فرم‌های مرتبط