تغییر مشخصات


عنوان خدمت

تغییر مشخصات

کد خدمت

۲-۰۳

 شرح خدمت

مالکین می‌توانند با ارائه اسناد رسمی و احکام قانونی یا اسناد مثبته‌ای که مورد تایید شرکت باشد، بر اساس آیین‌نامه عملیاتی شرکت تقاضای تغییر نام پرونده آب و فاضلاب را بنمایند. (آیین‌نامه عملیاتی ۲۹-۴) تغییر نام پرونده به نام انتقال گیرنده منوط به ارزیابی مجدد ملک، تسویه‌حساب کامل در موارد افزایش تعداد واحدها و ظرفیت قراردادی، تغییر کاربری، قبوض پرداخت نشده، اقساط معوق و بدهی انتقالی از بانک‌ها می‌باشد. (آیین‌نامه عملیاتی ۱-۲۹-۴) چنانچه در پرونده انشعاب آب و فاضلاب، سند پرداخت وام یا ودیعه‌ای وجود داشته باشد که به طور رسمی به خریدار (متقاضی تغییر نام) منتقل نشده باشد کماکان به نام پرداخت‌کننده اولیه محفوظ بوده و در صورت مراجعه به وی مسترد می‌گردد. (آیین‌نامه عملیاتی ۲-۲۹-۴)

 مدارک مورد نیاز

۱- کپی شناسنامه خریدار     ۲- کپی کارت ملی خریدار     ۳- ارائه تسویه‌حساب قبض آب‌بها به تاریخ روز در دفتر پیشخوان     ۴- برگ استعلام از دفترخانه (محضر)     ۵- کپی استعلام شهرداری سال جاری
(حضور خریدار الزامی می‌باشد)

 فرم‌های مرتبط

۱- فرم تغییر نام اشتراک آب و فاضلاب
۲- فرم جوابیه محضر


ردیف

کد مدرک

عنوان مدرک

دریافت/ مشاهده

حجم (KB)

 ۱

 FRCS۱۷

جوابیه محضر

 دریافت/ مشاهده

 ۲۵

 ۲

FRCS۱۸

تغییر نام اشتراک آب و فاضلاب

  دریافت/ مشاهده

۶۸