تغییر مکان وسایل اندازه‌گیری


عنوان خدمت

تغییر مکان وسایل اندازه‌گیری

کد خدمت

۲-۰۸

 شرح خدمت

مشترک ضمن اینکه مسئول مرئی نگهداشتن و قابل دسترس بودن دریچه قطع و وصل آب قبل از کنتور و همچنین محل دریچه‌های کنتور آب و سیفون فاضلاب می‌باشد، به هیچ عنوان حق جابجایی انشعاب و وسایل را ندارد. چنانچه پس از نصب انشعاب و وسایل اندازه‌گیری، مشترک تغییری در وضعیت ملک یا ساختمان خود بدهد که محل دستگاه‌های فوق‌الذکر نامناسب گردد یا مانعی در مقابل آنها ایجاد شود، شرکت می‌تواند ضمن رعایت مفاد آیین‌نامه، دستگاه‌های مزبور را به هزینه مشترک بر اساس بند ۶۴-۴ آیین‌نامه عملیاتی به محل مناسبی منتقل (تغییر مکان داخلی) نماید. در صورتی که تغییر مکان داخلی نیازمند به لوازم و تجهیزات یا ایجاد شبکه فرعی و تاسیبسات جدید باشد، کل هزینه‌های مربوطه به عهده مشترک خواهد بود و به هزینه‌های جابجایی اضافه می‌شود. (آیین‌نامه ۱-۲۶-۴) تغییر مکان خارجی (از ملکی به ملک دیگر) آب و فاضلاب ممنوع می‌باشد. (۲۷-۴)

 مدارک مورد نیاز

۱- تسویه‌حساب قبض آب‌بها به تاریخ روز
۲- درخواست کتبی مشترک

 فرم‌های مرتبط

۱- فرم مساحی ساختمان
۲- اخذ مجوز حفاری


ردیف

کد مدرک

عنوان مدرک

دریافت/ مشاهده

حجم (KB)

 ۱

 FRCS۰۷

مساحی ساختمان

 دریافت/ مشاهده

 ۵۱

 ۲

FRCS۰۶

اخذ مجوز حفاری

  دریافت/ مشاهده

۴۲