تغییر کاربری انشعاب


عنوان خدمت

تغییر کاربری انشعاب

کد خدمت

۲-۰۲

 شرح خدمت

مشترک صرفا مجاز است بر اساس مشخصات مندرج در قرارداد یا پروانه بهره‌برداری، از انشعاب استفاده نماید. چنانچه به تشخیص شرکت هر یک از مشترکین از انشعاب خود برای مصارفی به غیر از انچه در قرارداد یا فرم واگذاری قید گردیده است، استفاده نماید شرکت می‌تواند با ابلاغ کتبی نسبت به تغییر تعرفه از تاریخ مصرف غیرمجاز به تشخیص خود اقدام و بها آب مصرفی و هزینه دفع فاضلاب را تا ارائه پروانه مجاز و تغییر کاربری انشعاب، با تعرفه کاربری جدید محاسبه و دریافت نماید. (آیین‌نامه عملیاتی ۱-۳۲-۴) در صورتی که کاربری ملک دارای انشعاب آب و فاضلاب عملا از نوعی به نوع دیگر تغییر کند، در صورت وجود امکانات فنی و پس از محاسبه و دریافت مابه التفاوت هزینه‌های حق انشعاب به نرخ روز از مشترک تغییر کاربری انشعاب انجام می‌شود. (آیین‌نامه عملیاتی ۲-۳۲-۴)

 مدارک مورد نیاز

۱- کپی عدم خلاف یا پایان کار از شهرداری     ۲- ارائه تسویه‌حساب قبض آب‌بها به تاریخ روز     ۳- در صورت استیجاری بودن ملک، کپی اجاره‌نامه رسمی ملک     ۴- ارائه نامه از اداره یا ارگان ناظر

 فرم‌های مرتبط

۱- برگ درخواست تغییر کاربری


ردیف

کد مدرک

عنوان مدرک

دریافت/ مشاهده

حجم (KB)

 ۱

 FRCS۰۲

برگ درخواست تغییر کاربری

 دریافت/ مشاهده

 ۵۶