جمع‌آوری دائم، تفکیک یا ادغام انشعاب


عنوان خدمت

جمع‌آوری دائم، تفکیک یا ادغام انشعاب

کد خدمت

۲-۱۳

 شرح خدمت

در هر یک از حالات زیر شرکت، انشعاب آب و فاضلاب مشترک را به طور دائم جمع‌آوری، پرونده را باطل و با مشترک تسویه‌حساب خواهد نمود:
الف) هرگاه مشترکی که تنها استفاده‌کننده از انشعاب می‌باشد، درخواست برچیدن انشعاب را بنماید. (در صورتی که از یک انشعاب چند مصرف‌کننده مستقل استفاده کنند می‌باید کلیه استفاده‌کنندگان درخواست نمایند)
ب) هرگاه بدهی مشترک یا استفاده‌کننده پس از گذشت حداقل یک سال از تاریخ قطع موقت جمعا به پنجاه درصد هزینه‌های برقراری انشعاب آب و فاضلاب مندرج در جدول هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب برسد و علیرغم اخطار شرکت بدهی مربوطه پرداخت نگردد.
ج) هرگاه سه سال از تاریخ قطع موقت بگذرد و مشترک یا استفاده‌کننده علیرغم اخطار شرکت وضع خودش را مشخص ننماید.
د) در صورت تکرار خلاف برای بار دوم در ارتباط با وصل خودسرانه انشعاب قطع‌شده توسط مشترک یا استفاده‌کننده (آیین‌نامه ۴۱-۴)
ادغام انشعاب:
در صورت تجمیع چند ملک دارای چند انشعاب و تبدیل آن به یک ملک، چنانچه نوع کاربری مصرف تغییر نکرده باشد، یک یا چند انشعاب با اقطار متناسب جایگزین خواهد شد. در هر دو صورت مشترک موظف به پرداخت هزینه‌های نصب، جابجایی و تغییر قطر انشعاب درخواستی می‌باشد. (آیین‌نامه عملیاتی ۲-۶۳-۴)
تفکیک انشعاب:
در صورتی که مشترک با تفکیک کردن ملک خود، قطعات تفکیک شده را با دیوار از یکدیگر مجزا نماید، انشعاب موجود پس از اصلاح قطر (در صورت نیاز) با ضوابط جاری به قطعه‌ای تعلق می‌گیرد که در آن قطعه نصب شده استانشعاب سایر واحدهای تفکیکی پس از تشکیل پرونده و دریافت هزینه‌های مربوطه حسب مورد برقرار خواهد شد. (آیین‌نامه عملیاتی ۳-۶۳-۴) در هر صورت شرکت مابه‌التفاوت هزینه‌های کلی انشعاب‌های موجود مشترک را، با انشعاب یا انشعاب‌های درخواستی بر اساس جدول هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب محاسبه و دریافت می‌نماید. (آیین‌نامه عملیاتی ۱-۶۳-۴)

 مدارک مورد نیاز

۱- تسویه‌حساب قبض آب‌بها به تاریخ روز     ۲- کپی پروانه ساختمان جدید جهت ادغام     ۳- کپی تفکیکی ملک از شهرداری جهت تفکیک     ۴- درخواست کتبی مشترک

 فرم‌های مرتبط

۱- اخذ مجوز حفاری


ردیف

کد مدرک

عنوان مدرک

دریافت/ مشاهده

حجم (KB)

 ۱

 FRCS۰۶

اخذ مجوز حفاری

 دریافت/ مشاهده

 ۴۲