حق انشعاب آب و فاضلاب


انشعاب آب خانگي به ازاي هر واحد

حق انشعاب- ريال

نام شهر

۴۷۵۰۰۰۰

شهرکرد

 ۳۸۰۰۰۰۰

 بروجن

۳۲۳۰۰۰۰

ساير شهرها

 

انشعاب آب غير خانگي

حق انشعاب- ريال

نوع کاربري

حق انشعاب يک واحد = (ظرفيت قراردادي به متر مکعب در ماه * ۲۸۵۰۰۰*ضريب تعديل شهري)+ ۱۱۴۰۰۰۰

تجاري

ظرفيت قراردادي به متر مکعب در ماه * ۲۸۵۰۰۰*ضريب تعديل شهري

غيرتجاري

 

 

حق انشعاب فاضلاب

حق انشعاب- ريال

نوع کاربري

معادل ۷۰ درصد حق انشعاب خانگي

خانگي

معادل ۱۰۰ درصد حق انشعاب آب غيرخانگي

غيرخانگي