صورتحساب میان‌دوره


عنوان خدمت

صورتحساب میان‌دوره

کد خدمت

۲-۱۴

 شرح خدمت

مشترک یا استفاده‌کننده از انشعابات آب و فاضلاب، مکلف به پرداخت صورت‌حساب و حسب مورد بدهی‌های معوقه می‌باشد اعم از اینکه بدهی‌های مذکور مربوط به مشترک یا استفاده‌کننده فعلی یا قبلی باشد. (آیین‌نامه عملیاتی ۳-۴) اعلام عدم دریافت صورت‌حساب توسط مشترک یا استفاده‌کننده، از تعهد پرداخت صورت‌حساب نمی‌کاهد ولی هرگاه مشترک با مراجعه به شرکت درخواست صدور المثنی نماید شرکت موظف است با دریافت هزینه مربوطه نسبت به صدور قبض المثنی اقدام نماید. (آیین‌نامه عملیاتی ۲-۳۱-۴)

 مدارک مورد نیاز

۱- تسویه‌حساب قبض آب‌بها به تاریخ روز     ۲- درخواست کتبی مشترک

 فرم‌های مرتبط