قطع موقت و وصل انشعاب


عنوان خدمت

قطع موقت و وصل انشعاب

کد خدمت

۲-۱۲

 شرح خدمت

شرکت در موارد مشروحه زیر انشعاب آب یا فاضلاب مشترک یا استفاده کننده را موقتا قطع خواهد نمود:
الف) در صورتی که تنها مشترک یا مصرف کننده پس از تسویه‌حساب، درخواست قطع انشعاب را موقتا بنماید. (در صورتی که از یک انشعاب چند مصرف کننده مستقل استفاده کنند می‌باید کلیه استفاده کنندگان درخواست نمایند)
ب) مشترک یا مصرف‌کننده در اجرای مفاد مقررات مندرج در آیین‌نامه یا در انجام تعهدات خود در مورد انشعاب آب و فاضلاب قصور نماید.
ج) در صورتی که مشترک یا استفاده‌کننده نسبت به پرداخت کلیه دیون خود به شرکت در مهلت مقرر اقدام ننماید.
د) در صورتی که مشترک یا استفاده کننده عمدا اقدام به دستکاری تاسیسات آب و فاضلاب متعلق به شرکت نموده یا اقدام به شکستن یا دستکاری منجر به خرابی کنتور نماید.
ه) در مواردی که مشترک یا استفاده کنندگان حریم شبکه و تاسیسات آب و فاضلاب را رعایت نکنند.
ز) در صورتی که از انشعاب واگذارشده آب یا فاضلاب اقدام به لوله‌کشی به ملک دیگر و استفاده غیرمجاز شود یا نسبت به نصب پمپ به طور مستقیم بر روی انشعاب اقدام گردد.
ح) در صورتی که مشترک یا استفاده کننده به تشخیص شرکت موجب نامرئی شدن دریچه محفظه شیر قطع و وصل انشعاب (آب و فاضلاب) بشود یا ایجاد مانع در آن بنماید. در این رابطه شرکت اخطاری برای مرئی نمودن و رفع مانع به مشترک یا استفاده کننده ابلاغ می‌نماید و چنانچه ظرف مهلت تعیین‌شده مشترک یا استفاده کننده اقدامی ننمود، شرکت راسا اقدام و هزینه‌های مربوطه را به اضافه مبلغی به عنوان جریمه دریافت می‌نماید. در صورت عدم پرداخت هزینه توسط مشترک ، انشعاب قطع می‌گردد.
ط) در صورتی که امکان قرائت کنتور در سه دوره متوالی به دلیل بسته بودن درب میسر نگردد.
ی) هرگاه حکم یا قرار لازم‌الاجرا از سوی مقامات قضایی در زمینه قطع انشعاب (آب و فاضلاب) صادر گردد. (آیین‌نامه ۳۹-۴)
وصل انشعاب:
برای برقراری مجدد انشعاب آب و فاضلاب در محلی که سابقا انشعاب آب و فاضلاب وجود داشته است و به علل بالا قطع گردیده، مشترک یا استفاده کننده می‌بایست بر اساس تعرفه‌های مصوب، کلیه بدهی‌های معوقه و هزینه وصل یا نصب مجدد و خسارت وارده در طول قطع را به شرکت پرداخت نماید. (آیین‌نامه عملیاتی ۱-۴۰-۴) در مواردی که مطابق بندهای بالا انشعاب آب و فاضلاب قطع می‌شود، مشترک یا استفاده کننده مجاز به دخالت در تاسیسات و وصل خودسرانه انشعاب نمی‌باشد و در صورت تخلف، انشعاب قطع و برقراری مجدد آن موکول به سپردن تعهد کتبی بر تکرار نشدن خلاف و تسویه کامل و پرداخت معادل دو برابر هزینه نصب آن انشعاب خواهد بود. (آیین‌نامه عملیاتی ۲-۴۰-۴)

 مدارک مورد نیاز

۱- تسویه‌حساب قبض آب‌بها به تاریخ روز
۲- درخواست کتبی مشترک

 فرم‌های مرتبط

۱- اخذ مجوز حفاری


ردیف

کد مدرک

عنوان مدرک

دریافت/ مشاهده

حجم (KB)

 ۱

 FRCS۰۶

اخذ مجوز حفاری

 دریافت/ مشاهده

 ۴۲