مشاهده سوابق (المثنی، کارت معین و ...)


عنوان خدمت

مشاهده سوابق (المثنی، کارت معین و ...)

کد خدمت

۲-۱۷

 شرح خدمت

مشترک با در دست داشتن آخرین قبض صادره خود، با مراجعه به یکی از دفاتر پیشخوان دولت نسبت به دریافت سوابق قبوض آب‌بها صادره خود اقدام نماید. جهت ارائه سوابق دانستن شماره اشتراک الزامی می‌باشد.

 مدارک مورد نیاز

۱- تسویه‌حساب قبض آب‌بها به تاریخ روز     ۲- درخواست کتبی مشترک

 فرم‌های مرتبط