نفکیک کنتور


عنوان خدمت

نفکیک کنتور

کد خدمت

۲-۰۷

 شرح خدمت

در صورتی که مشترک با تفکیک کردن ملک خود، قطعات تفکیک‌شده را با دیوار از یکدیگر مجزا نماید، انشعاب موجود پس از اصلاح قطر (در صورت نیاز) با ضوابط جاری به قطعه‌ای تعلق می‌گیرد که در آن قطعه نصب شده است. انشعاب سایر واحدهای تفکیکی پس از تشکیل پرونده و دریافت هزینه‌های مربوطه حسب مورد برقرار می‌شود. (آیین‌نامه عملیاتی ۳-۶۳-۴) در صورتی که تعداد واحدها افزایش یابد، هزینه‌های برقراری انشعاب بر اساس تعداد واحدهای اضافه‌شده و بر اساس جدول هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب دریافت می‌گردد. (آیین‌نامه عملیاتی ۴-۶۳-۴) در راستای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، انشعابات چند واحدی که دارای یک انشعاب در ملک می‌باشند، ملزم به جداسازی انشعابات و نصب کنتورهای مجزا می‌باشند. شرکت پس از بررسی پرونده مابه‌التفاوت هزینه‌های انشعاب را دریافت می‌نماید.

 مدارک مورد نیاز

۱- تسویه‌حساب قبض آب‌بها به تاریخ روز     ۲- کپی فرم تفکیکی ملک از شهرداری     ۳- کپی کارت ملی     ۴- کپی سند یا قولنامه    ۵- کپی شناسنامه     ۶- درخواست کتبی مشترک

 فرم‌های مرتبط