واگذاری انشعاب فاضلاب


عنوان خدمت

واگذاری انشعاب فاضلاب

کد خدمت

۱-۰۲

 شرح خدمت

فراهم بودن امکان تخلیه و دفع فاضلاب به شبکه جمع‌آوری عمومی فاضلاب به تناسب مصرف آب و ظرفیت مقرر و مشخصات توافق‌شده در قرارداد برقراری انشعاب فاضلاب، اعم از اینکه مشترک از این ظرفیت استفاده نماید یا ننماید. (بند ۱۸-۴ آیین‌نامه عملیاتی) داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم یکدیگرند و کلیه مالکان املاک واقع در محدوده طرح جمع‌آوری و دفع فاضلاب مکلفند ظرف مدتی که دستگاه‌ها و شرکت‌ آب و فاضلاب اخطار یا اعلان می‌نمایند تقاضای نصب انشعاب فاضلاب ملک خود را به مرجع مربوطه تسلیم و هزینه آن را پرداخت نمایند. در غیر این صورت شرکت‌های آب و فاضلاب مجاز به قطع آب این‌گونه املاک خواهند نمود. برقراری مجدد آب موکول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب و پرداخت هزینه‌ آن می‌باشد. (آیبن‌نامه عملیاتی ۱-۲۳-۴) در موارد خاص با تصویب هیات مدیره واگذاری انشعاب فاضلاب بدون داشتن انشعاب آب با انعقاد قرارداد جداگانه صورت می‌گیرد. (آیین‌نامه عملیاتی ۲-۲۳-۴) انشعاب فاضلاب غیرخانگی به شرطی واگذار می‌گردد که کیفیت فاضلاب به هنگام تخلیه در محل اتصال به شبکه جمع‌آوری به تشخیص شرکت بر اساس مقررات و استانداردهای ابلاغی وزارت نیرو در حد مجاز باشد. (آیین‌نامه عملیاتی ۴-۲۳-۴)

 مدارک مورد نیاز

۱- کپی کارت ملی مالک     ۲- کپی شناسنامه مالک     ۳- کپی و اصل سند مالکیت یا قولنامه یا قرارداد واگذاری زمین     ۴- کپی و اصل پروانه ساختمانی     ۵- قبض آب همسایه مجاور     ۶- کد پستی
(به ازای هر واحد یک سری کپی مدارک فوق)

 فرم‌های مرتبط

۱- قرارداد واگذاری انشعاب آب و فاضلاب یا تجدید قرارداد قبلی
۲- اخذ مجوز حفاری


ردیف

کد مدرک

عنوان مدرک

دریافت/ مشاهده

حجم (KB)

 ۱

 FRCS۰۲

قرارداد واگذاری انشعاب آب و فاضلاب یا تجدید قرارداد قبلی

 دریافت/ مشاهده

 ۵۳

 ۲

FRCS۰۶

اخذ مجوز حفاری

  دریافت/ مشاهده

۴۲