پاسخ به استعلام


عنوان خدمت

پاسخ به استعلام

کد خدمت

۲-۰۱

 شرح خدمت

پاسخ به استعلام‌های محضری منوط به ارزیابی مجدد ملک، تسویه‌حساب کامل در موارد افزایش تعداد واحدها و ظرفیت قراردادی، تغییر کاربری، قبوض پرداخت نشده ، اقساط معوق و بدهی انتقال از بانک‌ها می‌باشد. در املاکی که دارای واحدهای آپارتمانی متعدد با مالکین مختلف و بدهی آب‌بها و هزینه‌های انشعاب باشد، چنانچه یکی از مالکین، متقاضی دریافت استعلام دفترخانه باشد، شرکت بر اساس مشخصات پایان کار ملک و صورت‌جلسه تفکیکی، مابه‌التفاوت هزینه‌های برقراری انشعاب آب و فاضلاب را به قدرالسهم متقاضی از ملک معلوم و با دریافت آن و تسویه‌حساب پاسخ استعلام را برای هر واحد مورد استعلام به صورت مجزا می‌دهد. (آیین‌نامه عملیاتی ۱-۲۹-۴)

 مدارک مورد نیاز

ا- ارائه نامه رسمی از طرف محضر یا اداره خواهان استعلام

 فرم‌های مرتبط