پیشنهادات، انتقادات و بررسی شکایات


عنوان خدمت

پسشنهادات، انتقادات و بررسی شکایات

کد خدمت

۲-۱۹

 شرح خدمت

مشترک می تواند هرگونه پیشنهاد، انتقاد و شکایت خود را از طریق‌های حضوری، تلفنی، رادیو، تلویزیون و اینترنتی به شرکت منتقل نماید. شرکت موظف است پس از دریافت هرگونه پیشنهاد، انتقاد و شکایت نسبتب به پیگیری و ارائه پاسخ متناسب اقدام لازم را به عمل آوردمشترک می‌تواند از طریق تلفن ۱۲۲ یا از طریق سایت شرکت مطالب خود را ارائه نماید.

 مدارک مورد نیاز

 

 فرم‌های مرتبط

۱- ثبت ارتباطات تلفنی
۲- ثبت پیام‌های رادیویی/ تلویزیونی مردم
۳- فرم ارائه پیشنهاد


ردیف

کد مدرک

عنوان مدرک

دریافت/ مشاهده

حجم (KB)

 ۱

 FRMN۰۲

ثبت ارتباطات تلفنی

 دریافت/ مشاهده

۶۳

۲

FRMN۲۹

ثبت پیام‌های رادیویی/ تلویزیونی مردم

 دریافت/ مشاهده 

 ۴۶

 ۳

FRPG۵۱

فرم ارائه پیشنهاد

  دریافت/ مشاهده 

 ۱۰۵۰