اعضای جدید شورای اسلامی کار شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری انتخاب شدند


انتخابات شورای اسلامی کار شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری با حضور نماینده اداره کار و رفاه اجتماعی استان و ناظرین در محل شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری برگزار شد. در نتیجه به ترتیب آقایان احمد محمودی، محمود صفاری، علی هاشمی و یاسر مهدیان به عنوان چهار عضو اصلی شورای اسلامی کار شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. شورای اسلامی کار به عنوان نمایندگان کارگران وظیفه دفاع از حقوقات قانونی کارگران هر دستگاه را به عهده دارند.